Overheidsopdracht

Fast Forward Architects Bv-bvba

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 20/02/2020

DETAIL

Fast Forward Architects Bv-bvba | Renovatie kleuter- en lagere school GVBS Sint-Lutgardis.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: fast forward architects bv-bvba
Postadres: Fabrieksstraat 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Dries Knaepkens
E-mail: dries.knaepkens@ffwarch.eu
Internetadres(sen): www.fastforwardarchitects.eu https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367504

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie kleuter- en lagere school GVBS Sint-Lutgardis. 
Referentienummer: FFW-P013-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De renovatie van de kleuter- en lagere school GVBS Sint-Lutgardis betreft afbraakwerken aan gebouwen, luifels en speelplaatsen + totaalrenovatie van gebouwen + uitbreiding van bestaande gebouwen + realiseren van een nieuwbouw + omgevingsaanleg.
Het is een diverse aanneming die zich uitstrekt over verschillende gebouwen en die volgens een helder opgestelde fasering dient uitgevoerd te worden.
Omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd op een scholencampus in werking maakt het respecteren van de fasering integraal deel uit van de opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Ganshoren
II.2.4. Beschrijving
de Renovatie van de kleuter- en lagere school GVBS Sint-Lutgardis betreft afbraakwerken aan gebouwen, luifels en speelplaatsen + totaalrenovatie van gebouwen + uitbreiding van bestaande gebouwen + realiseren van een nieuwbouw + omgevingsaanleg.  Het is een diverse aanneming die zich uitstrekt over verschillende gebouwen en die volgens een helder opgestelde fasering dient uitgevoerd te worden.  Omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd op een scholencampus in werking maakt het respecteren van de fasering integraal deel uit van de opdracht. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-08-03
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-16
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie administratief bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie administratief bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-10-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-14
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank voor Eerste Aanleg
Poelaertplein 1, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank voor Eerste Aanleg
Poelaertplein 1, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank voor Eerste Aanleg
Poelaertplein 1, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top