Fedasil_mp

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Fedasil_mp | Softwaretool ter opvolging van het contentieux
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_MP
Postadres :  Rue des Chartreux 21, BE- 1000  Bruxelles
Contactpersoon:  Jan an den Broeck
E-mail:   jan.vandenbroeck@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://fedasil.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Softwaretool ter opvolging van het contentieux  
Referentienummer:   FEDASIL_MP-2022-JUR-0001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Softwaretool ter opvolging van het contentieux
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Nvt.
II.2.4. Beschrijving
Softwaretool ter opvolging van het Contentieux  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
CONSEIL D’ETAT
Rue de la Science 33,  BE- 1040  Bruxelles

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
CONSEIL D’ETAT
Rue de la Science 33,  BE- 1040  Bruxelles

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
CONSEIL D’ETAT
Rue de la Science 33,  BE- 1040  Bruxelles

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]