Overheidsopdracht

Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 12/01/2020

DETAIL

Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant | 2019-016-INTERNE AUDIT
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069680
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://www.fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363885

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019-016-INTERNE AUDIT 
Referentienummer: FMSB-FMSB 2019016-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een gezamenlijke overheidsopdracht in de zin van de artikelen 2.36° en 48 van de wet van 17 juni 2016 in naam en voor rekening van verschillende aanbestedende overheden met een ondernemer en die betrekking heeft op dienstprestaties inzake interne audit voor de periode 2020-2023 (meerjarig auditplan).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een gezamenlijke overheidsopdracht in de zin van de artikelen 2.36° en 48 van de wet van 17 juni 2016 in naam en voor rekening van verschillende aanbestedende overheden met een ondernemer en die betrekking heeft op dienstprestaties inzake interne audit voor de periode 2020-2023 (meerjarig auditplan). 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt drie keer stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens 12 maanden tenzij de aanbestedende overheid minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van de opdracht te kennen heeft gegeven de opdracht te willen beëindigen. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-12 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-12
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
TPI, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
TPI, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top