Overheidsopdracht

Flanders Make Vzw

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 20/02/2020

DETAIL

Flanders Make Vzw | Onderzoeksingenieur model-gebaseerd ontwerp van flexibele assemblage systemen van de toekomst
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Flanders Make vzw
Postadres: Oude Diestersebaan 133,BE-3920 Lommel
Tel: +32 11790570
E-mail: ann.diels@flandersmake.be
Internetadres(sen): http://www.flandersmake.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367196

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderzoeksingenieur model-gebaseerd ontwerp van flexibele assemblage systemen van de toekomst 
Referentienummer: Make-WOO-FM2020-022-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 73000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 x verlenging mogelijk van 12 maanden 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-25 00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-25
Plaatselijke tijd: 00:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Hasselt, BE Hasselt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Hasselt, BE Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Hasselt, BE Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top