Flanders Make Vzw

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Flanders Make Vzw | WOO-FM2022-001 Raamovereenkomst consultants
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Flanders Make vzw
Postadres :  Oude Diestersebaan 133, BE- 3920  Lommel
Tel:   +32 11177502
E-mail:   Wim.Teunen@Flandersmake.be
Internetadres(sen):   http://www.flandersmake.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453579

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WOO-FM2022-001 Raamovereenkomst consultants  
Referentienummer:   Make-WOO-FM2022-001 Raamovereenkomst consultants -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  73000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst, in de zin van artikel 2, 35° van de WOO, voor het aanstellen van consultants voor langere termijn.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
PERCEEL A – ONDERZOEKSINGENIEUR AI VOOR MONITORING, CONTROLE EN DECISION MAKING  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

Lot   2

II.2.1. Benaming
PERCEEL B – SOFTWAREWETENSCHAPPER, SOFTWAREARCHITECT OF SYSTEEMARCHITECT OPTIMAL DESIGN & DIGITAL TWINS  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

Lot   3

II.2.1. Benaming
PERCEEL C – POWERTRAIN ENGINEER MACHINES & VEHICLES  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

Lot   4

II.2.1. Benaming
PERCEEL D – R&D SOFTWARE INGENIEUR INDUSTRY 4.0 PRODUCTIE : ROBOTICA, INDUSTRIËLE AUTOMATISATIE, HMI OF IOT  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

Lot   5

II.2.1. Benaming
PERCEEL E – BUSINESS DEVELOPER  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

Lot   6

II.2.1. Benaming
PERCEEL F – PROJECTLEIDER INDUSTRY 4.0  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

Lot   7

II.2.1. Benaming
PERCEEL G – CAD DESIGNER  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

Lot   8

II.2.1. Benaming
PERCEEL H – TECHNIEKER  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

Lot   9

II.2.1. Benaming
PERCEEL I – ONDERZOEKSINGENIEUR VOOR OPTIMAAL ONTWERP  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

Lot   10

II.2.1. Benaming
PERCEEL J – ONDERZOEKSINGENIEUR FUNCTIONAL SAF  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Tot 3x1jaar  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-01  13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-01
Plaatselijke tijd:   13:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Hasselt,  BE  Hasselt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Hasselt,  BE  Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Hasselt,  BE  Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]