Fluvius System Operator Cvba (klassieke Sectoren)

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 06/08/2022

DETAIL

Fluvius System Operator Cvba (klassieke Sectoren) | R/006194-R/005344-R/005173 Studieopdrachten Sint-Truiden
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Postadres :  Brusselsesteenweg 199, BE- 9090  MELLE
E-mail:   aankoop.aannemers@fluvius.be
Internetadres(sen):   www.fluvius.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454649

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R/006194-R/005344-R/005173 Studieopdrachten Sint-Truiden  
Referentienummer:   Fluvius Klassieke sector-R/6194-R/5344-R/5173 Studieopdrachten Sint-Truiden-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71320000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het ontwerp van een riolering- en wegenisproject (R&W), opvolging, veiligheidscoördinatie en de opmaak van proefverslagen.
Naar gelang de timing van opname op een kwartaalprogramma of met gemeentelijke tussenkomst in
de riolering, kan Fluvius op moment van aanbesteden zich nog niet voor de opmaak van het
ontwerp engageren. Vandaar dat de opdracht een vast gedeelte en voorwaardelijk gedeelten bevat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft het ontwerp van een riolering- en wegenisproject (R&W), opvolging, veiligheidscoördinatie en de opmaak van proefverslagen.   Naar gelang de timing van opname op een kwartaalprogramma of met gemeentelijke tussenkomst in   de riolering, kan Fluvius op moment van aanbesteden zich nog niet voor de opmaak van het   ontwerp engageren. Vandaar dat de opdracht een vast gedeelte en voorwaardelijk gedeelten bevat.  
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
1. Uittreksel uit het strafregister bijvoegen inzake het bedrijf (opvraagbaar viahttp://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister)2. Document “Identificatiegegevens” invullen en bijvoegen3. UEA (Uniform Europees Aanbestedingsformulier) invullen, ondertekenen en bijvoegen4. Verbintenis ‘draagkracht andere entiteit(-en)’, zelf op te maken en ondertekend door beide partijen – bijvoegen indien van toepassing5. Aangaande Belgische opdrachtnemers:De via elektronische weg op Telemarc beschikbare attesten inzake de belastingen, heffingen en RSZ zullen via elektronische weg (Digiflow/Telemarc) opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius. De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte. Het attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid moet bevestigen dat de opdrachtnemer, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de aanvraag tot deelneming of offerte, al naargelang, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvraag tot deelneming of offertewaaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
1. Referenties
Er dienen minstens twee referenties ingediend te worden van, door VMM gesubsidieerde
(conform BVR 5 mei 2017), studieprojecten riolering -en wegenis, niet ouder dan 3 jaar,
waarvan de werken minstens voorlopig zijn opgeleverd en met een uitvoeringsbedrag van
minstens 0,75 miljoen euro excl. btw.
2. Erkenningen
• Geregistreerd sloopopvolgingsdeskundige infrastructuur
Het studiebureau moet beschikken over of doet beroep op een geregistreerde
sloopopvolgingsdeskundige aangesloten bij een erkend sloopvolgingsorganisatie
(TRACIMAT). Boringen
Boringen die worden uitgevoerd in het kader van het geotechnisch- en het milieuonderzoek van
uitgegraven bodem en de studie van de ontvangende grond dienen te worden verricht:
• ofwel door een aannemer die erkend is voor boringen in de categorie G1 volgens het
ministerieel besluit van 27 januari 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de
werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de
erkenning van de aannemers
• ofwel in eigen beheer: in dit geval dient de deskundige te beschikken over een
verklaring van OVAM waaruit blijkt dat de deskundige bepaalde boringen zelf mag
verrichten.
• Analyses
Alle monsters die worden genomen in het kader van een milieuonderzoek van uitgegraven
bodem dient hij te laten analyseren bij een laboratorium dat erkend is voor de uit te voeren
metingen krachtens het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer
van afvalstoffen. De erkende bodemsaneringsdeskundige deelt steeds aan het betrokken
labo mee dat het gaat om analyses die kaderen binnen de regelgeving van hoofdstuk 10
van het Vlarebo.
3. Draagkracht andere entiteiten
Wanneer een inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en die draagkracht bepalend is voor zijn selectie, vermeldt hij verplicht voor welk gedeelte hij beroep doet op die draagkracht evenals het engagement van die derde of derden die hem ter beschikking staan. Dit engagement dient aan te tonen dat hij ten behoeve van de aanbestedende overheid over de nodige middelen zal kunnen beschikken, met name door overlegging van een verbintenis aangegaan met deze andere entiteiten. Het niet kunnen voorleggen van het bewijs van een dergelijke verbintenis leidt tot niet-selectie.
Tevens dient er per entiteit op wiens draagkracht men beroep doet een UEA opgemaakt en toegevoegd te worden aan de offerte.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-06  13:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-06
Plaatselijke tijd:   13:10

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04