“fluvius System Operator Cvba, Met Maatschappelijke Zetel Gevestigd Te Brusselsesteenweg 199, 9090 M

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

“fluvius System Operator Cvba, Met Maatschappelijke Zetel Gevestigd Te Brusselsesteenweg 199, 9090 M | R/002470 Zoutleeuw - Roelstraat, Leenhaagstraat en Jodenstraat.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: “Fluvius System Operator cvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Riobra
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Lydia Vandezande
Tel: +32 11266338
E-mail: publicatieshasselt@fluvius.be
Internetadres(sen): http://www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338735

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R/002470 Zoutleeuw – Roelstraat, Leenhaagstraat en Jodenstraat. 
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R002470 ZL Roelstr.-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst vooral:
Afwerken van de riolerings- en wegeniswerken in de Roelstraat, Leenhaagstraat en Jodenstraat na faillissement van de vorige opdrachtnemer. De werken omvatten ondermeer volgende werzaamheden:
– Zeven en afvoeren gronden code 211
– Profileren van sloten
– Leveren en plaatsen van (on)gewapende beton rioleringsbuizen di.700mm: 74m
– Leveren en plaatsen van geprefabriceerde gewapende betonnen kopmuren en drempels
– 62m rioolrenovatie door lining met TUB, di.600mm
– Leveren, plaatsen en aansluiten van de straatkolken
– Opbreken en/of opvullen van bestaande rioolbuizen
– Electromechanica van 3 pompstations
– Herstellingswerken aan betonnen fietssuggestiestrook
– Markeringen
– Werfsignalisatie
– .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Zoutleeuw.
II.2.4. Beschrijving
De opdracht behelst vooral: Afwerken van de riolerings- en wegeniswerken in de Roelstraat, Leenhaagstraat en Jodenstraat na faillissement van de vorige opdrachtnemer. De werken omvatten ondermeer volgende werzaamheden: – Zeven en afvoeren gronden code 211 – Profileren van sloten – Leveren en plaatsen van (on)gewapende beton rioleringsbuizen di.700mm: 74m – Leveren en plaatsen van geprefabriceerde gewapende betonnen kopmuren en drempels – 62m rioolrenovatie door lining met TUB, di.600mm – Leveren, plaatsen en aansluiten van de straatkolken – Opbreken en/of opvullen van bestaande rioolbuizen – Electromechanica van 3 pompstations – Herstellingswerken aan betonnen fietssuggestiestrook – Markeringen – Werfsignalisatie – . 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn. Aangaande Belgische opdrachtnemers:De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat nietonderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C. De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag, de opdrachtgever gaat ervan uit dat erkenningsklasse 4 (tot 900.000 EUR) vereist zal zijn.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 14:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 14:10

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.- Opmerking met betrekking tot de offerte:Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeftingegeven in het offerteformulier.- Opmerking met betrekking tot de bestekdocumenten:Alle documenten kunnen geheel gratis gedownload worden onder de documenten bij deze bekendmaking op de website van e-Notification (enot.publicprocurement.be). De handtekening van de inschrijver op elk document apart is niet vereist op het ogenblik van het opladen op het elektronisch platform. Deze documenten worden op een globale manier elektronisch ondertekend op het erbij horende indieningsrapport met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Een gescande handtekening is onvoldoende. De handtekeningen worden afgeleverd door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden. Een kopie van de statuten wordt bijgevoegd waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars blijkt. Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht. In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of bevoegde personen. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State (o.a. RvS nr. 227.654, 6 juni 2014; RvS nr. 232.024, 6 augustus 2015) wordt aangenomen dat het ondertekenen van een offerte voor een overheidsopdracht geen daad van dagelijks bestuur is.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]