Overheidsopdracht

Fluvius System Operator Cvba (speciale Sectoren)

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 26/03/2020

DETAIL

Fluvius System Operator Cvba (speciale Sectoren) | FLU20W009 - bouw transformatiestation Sint-Huibrechts-Lille
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
E-mail: aankoop.aannemers@fluvius.be
Internetadres(sen): www.fluvius.be  https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370737

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
FLU20W009 – bouw transformatiestation Sint-Huibrechts-Lille 
Referentienummer: Fluvius-FLU20W009 – bouw transformatiestation Sint-Huibrechts-Lille-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst vooral :
 het opstellen van planning-, werk- en detailtekeningen;
 de werfinrichtingen;
 Plaatsen van werfhekken rond de werf
 bronbemaling plaatsen indien nodig
 de grondwerken en uitgraving en aanvulling
 het aardingsnet
 het zuiverheidsbeton
 het gewapend beton
 het metselwerk, vochtwering en isolatie
 afwerking buitengevels, gevelparament, buitenpleisterwerk, geprepatineerde
zinkplaten
 plaatsen van vloerelementen
 vloerafwerking en tegels
 constructie van platte daken
 de afvoer van regenwater
 maken van diverse doorvoeringen
 het buitenschrijnwerk
 plaatsen van diverse ventilatieroosters
 de afwerking van kabelbanen en putten
 plaatsen van binnenschrijnwerk
 voegwerken
 schilderwerken
 opruimen van gebouw en terrein
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
De opdracht behelst vooral: het opstellen van planning-, werk- en detailtekeningen;  de werfinrichtingen;  Plaatsen van werfhekken rond de werf  bronbemaling plaatsen indien nodig  de grondwerken en uitgraving en aanvulling  het aardingsnet  het zuiverheidsbeton  het gewapend beton  het metselwerk, vochtwering en isolatie  afwerking buitengevels, gevelparament, buitenpleisterwerk, geprepatineerde zinkplaten  plaatsen van vloerelementen  vloerafwerking en tegels  constructie van platte daken  de afvoer van regenwater  maken van diverse doorvoeringen  het buitenschrijnwerk  plaatsen van diverse ventilatieroosters  de afwerking van kabelbanen en putten  plaatsen van binnenschrijnwerk  voegwerken  schilderwerken  opruimen van gebouw en terrein 
II.2.7. Looptijd
210 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 70 KB Plaatsing speciale sector 2017. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst. Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/ themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/ 2. Document “Identi?catiegegevens” bijvoegen 3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.  Aangaande Belgische opdrachtnemers: De via elektronische weg op Digi?ow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de ?scale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius. De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in art. 68 KB speciale sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.  Aangaande buitenlandse opdrachtnemers: De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en ?scale verplichtingen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden
vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie D.
De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-04 10:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 10:10

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.Opmerking met betrekking tot de offerte: Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-27

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top