Fod Economie, K.m.o., Middenstand En Energie

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Fod Economie, K.m.o., Middenstand En Energie | 2023/80430/E5/JDA 2023
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres :  Vooruitgangstraat 50, BE- 1210  Brussel
Contactpersoon:  Budget en Beheerscontrole
Tel:   +32 22777947
Fax:   +32 22775108
E-mail:   achat.aankoop@economie.fgov.be
Internetadres(sen):   http://economie.fgov.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476937

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2023/80430/E5/JDA 2023  
Referentienummer:   FOD ECO-2023/80430-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79950000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Organisatie van de Dag van de Ambachten 2023
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Organisatie en voorbereiding van het evenement “Dag van de Ambachten”. Dit event vindt plaats op 19 november 2023.  
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-12-15
Verlenging mogelijk:   JA
Artikel 42, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 is voor deze opdracht van toepassing. Dienovereenkomstig worden nieuwe diensten bestaande uit de herhaling van de gelijkaardige diensten toegewezen aan dezelfde aannemer, gedurende een periode van 3 jaar. Indien van deze clausule gebruik wordt gemaakt, zullen deze diensten bestaan uit de organisatie van hetzelfde evenement in de volgende jaren.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-25  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-25
Plaatselijke tijd:   14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top