Overheidsopdracht

Fod Fin Afdeling Aankopen

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 15/01/2020

DETAIL

Fod Fin Afdeling Aankopen | Geautomatiseerde verbetering van het kadastrale percelenplan in het Waals Gewest
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363837 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363837

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geautomatiseerde verbetering van het kadastrale percelenplan in het Waals Gewest 
Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2019/009-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Geautomatiseerde verbetering van het kadastrale percelenplan in het Waals Gewest
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE3
II.2.4. Beschrijving
Geautomatiseerde verbetering van het Kadastrale percelenplan in het Waals Gewest 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-05-31
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-05 10:40
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-05
Plaatselijke tijd: 10:40

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat,33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top