Fod Fin Afdeling Aankopen

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Fod Fin Afdeling Aankopen | Openbare procedure voor levering en aankoop van een applicatie voor het vastgoedbeheer voor de logies van het SHAPE-dorp
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres :  North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961, BE- 1030  Brussel
E-mail:   finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453569  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453569

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor levering en aankoop van een applicatie voor het vastgoedbeheer voor de logies van het SHAPE-dorp  
Referentienummer:   SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2022/041-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48219300
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor levering en aankoop van een applicatie voor het vastgoedbeheer voor de logies van het SHAPE-dorp
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Openbare procedure voor levering en aankoop van een applicatie voor het vastgoedbeheer voor de logies van het SHAPE-dorp  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
1x 1 jaar  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-30  09:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   09:55

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]