Fod Sociale Zekerheid

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 06/08/2022

DETAIL

Fod Sociale Zekerheid | Bestek met betrekking tot diensten voor documentatie en procesoptimalisatie van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Sociale Zekerheid
Postadres :  Kruidtuinlaan 50, bus 145, BE- 1000  Brussel
E-mail:   nathalieorban@minsoc.fed.be
Internetadres(sen):   www.socialsecurity.fgov.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454673

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek met betrekking tot diensten voor documentatie en procesoptimalisatie van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid  
Referentienummer:   FOD SZ-2022-DGHAN-PROCESS -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79411100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de documentatie en procesoptimalisatie van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de documentatie en procesoptimalisatie van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.  
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2022-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht kan met een jaar worden verlengd, bij toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016. De verlenging betreft de uitvoering van fase 2 zoals beschreven in punt 7 van dit bestek. Deze fase zou in 2023 moeten plaatsvinden.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-06  12:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-05
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-06
Plaatselijke tijd:   12:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.conseildetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
FOD Sociale Zekerheid
Kruidtuinlaan 50, bus 145 ,  BE- 1000  BRUSSEL
E-mail:   nathalie.orban@minsoc.fed.be
Internetadres(sen):   http://www.socialsecurity.fgov.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
FOD Sociale Zekerheid
Kruidtuinlaan 50, bus 145 ,  BE- 1000  BRUSSEL
E-mail:   nathalie.orban@minsoc.fed.be
Internetadres(sen):   http://www.socialsecurity.fgov.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]