Fod Sociale Zekerheid

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Fod Sociale Zekerheid | De onderhavige opdracht betreft diensten van IT-ontwikkeling, ondersteuning bij het programmabeheer en bij de business analyse in het kader van het transformatieproject voor de TRIA-tool.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Sociale Zekerheid
Postadres :  Kruidtuinlaan 50, bus 145, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 25098054
E-mail:   nathalie.orban@minsoc.fed.be
Internetadres(sen):   www.socialsecurity.fgov.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458500

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De onderhavige opdracht betreft diensten van IT-ontwikkeling, ondersteuning bij het programmabeheer en bij de business analyse in het kader van het transformatieproject voor de TRIA-tool.  
Referentienummer:   FOD SZ-2022-TRIA-PROFILS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft diensten van IT-ontwikkeling, ondersteuning bij het programmabeheer en bij de business analyse in het kader van het transformatieproject voor de TRIA-tool.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Business analyst  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Business analyst: 100% gedurende ten minste één jaar: hetzij 210 dagen  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht vangt aan op de datum van de sluiting van de opdracht en wordt afgesloten voor de duur van één jaar. De opdracht kan het voorwerp uitmaken van een verlenging van tweemaal één jaar in toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Assistant Deputy program manager  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Deputy manager: 100% gedurende ten minste één jaar: hetzij 210 dagen  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht vangt aan op de datum van de sluiting van de opdracht en wordt afgesloten voor de duur van één jaar. De opdracht kan het voorwerp uitmaken van een verlenging van tweemaal één jaar in toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver moet over de volgende referenties aan uitgevoerde diensten beschikken die werden uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren:- Terbeschikkingstelling van profielen van business analyst (perceel 1) en program manager (perceel 2) voor projecten met een duur van ten minste 1 jaar. Minimum 3 gelijkwaardige referenties in de afgelopen 3 jaar.

Eventuele minimumeisen:
Minimum 3 gelijkwaardige referenties in de afgelopen 3 jaar.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-21  11:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-02-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-21
Plaatselijke tijd:   11:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.conseildetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]