Overheidsopdracht

Gan – Technische Dienst

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 21/04/2020

DETAIL

Gan – Technische Dienst | OVERHEIDSOPDRACHT VAN SCHILDERWERKEN EN VLOERMARKERINGSWERKEN IN DE VERSCHILLENDE SITES VAN HET AGENTSCHAP
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GAN – Technische Dienst
Postadres: de Broquevillelaan 12 ,BE-1150 Brussel
Tel: +32 27780811
E-mail: e-notif@arp-gan.be
Internetadres(sen): www.arp-gan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373262

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VAN SCHILDERWERKEN EN VLOERMARKERINGSWERKEN IN DE VERSCHILLENDE SITES VAN HET AGENTSCHAP 
Referentienummer: ST (ARP)-19/1767-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45442110
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is schilderwerken en vloermarkeringswerken in de verschillende depots van het Agentschap Net Brussel.
De opdracht vangt aan op de datum van kennisgeving van de opdracht.
Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar, eventueel twee keer verlengbaar voor een periode van een extra jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste drie maanden voor het einde van de duur van twee of drie jaar.
De periodes van jaarlijkse vakantie moeten worden gemeld in de offerte.
De Aanbestedende overheid vestigt de aandacht van inschrijver op het feit dat de site in activiteit zal blijven tijdens de werken; deze werken worden uitgevoerd met naleving van de veiligheidsmaatregelen en vereisten verbonden aan deze opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
verschillende schilderwerken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is schilderwerken in de verschillende depots van het Agentschap Net Brussel. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar, eventueel twee keer verlengbaar voor een periode van een extra jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste drie maanden voor het einde van de duur van twee of drie jaar. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
vloermarkeringen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is vloermarkeringswerken in de verschillende depots van het Agentschap Net Brussel. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar, eventueel twee keer verlengbaar voor een periode van een extra jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste drie maanden voor het einde van de duur van twee of drie jaar. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
 Perceel 1: Zijn erkenning in categorie C13, klasse 1  Perceel 2: zijn erkenning in categorie C of subcategorie C3, klasse 1.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
 Voor perceel1: een lijst met schilderwerken voor een minimumbedrag van 25.000,00 ? excl. btw per jaar, die de laatste drie jaren zijn uitgevoerd (2017 tot en met 2019), alsook de attesten van goede uitvoering van de belangrijkste werken.  Voor perceel 2: een lijst met vloermarkeringswerken voor een minimumbedrag van 10.000,00 ? excl. btw per jaar, die de laatste drie jaren zijn uitgevoerd (2017 tot en met 2019), alsook de attesten van goede uitvoering van de belangrijkste werken.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D13, C

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-27 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-27
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-22

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top