Gan – Technische Dienst

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Gan – Technische Dienst | OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE INDUSTRIËLE REINIGING VAN DE DOUCHES EN TEGELS VAN DE KLEEDKAMERS VAN HET AGENTSCHAP
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  GAN – Technische Dienst
Postadres :  de Broquevillelaan 12 , BE- 1150  Brussel
Tel:   +32 27787326
E-mail:   PurchasingLogistics_E-Notif@arp-gan.be
Internetadres(sen):   www.arp-gan.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454778

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE INDUSTRIËLE REINIGING VAN DE DOUCHES EN TEGELS VAN DE KLEEDKAMERS VAN HET AGENTSCHAP  
Referentienummer:   ST (ARP)-22/2225-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90900000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de driemaandelijkse industriële reiniging van de douches en tegels van de kleedkamers in de verschillende depots van het Agentschap. Er kunnen eveneens andere industriële reinigingen punctueel worden gevraagd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de driemaandelijkse industriële reiniging van de douches en tegels van de kleedkamers in de verschillende depots van het Agentschap. Er kunnen eveneens andere industriële reinigingen punctueel worden gevraagd.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht zal twee keer worden verlengd voor een periode van een jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post, ten minste zes maanden voor het einde van de looptijd van twee of drie jaar.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver of kandidaat bewijst dat hij over voldoende technische en beroepsbekwaamheid beschikt door:1. Een lijst met de belangrijkste soortgelijke diensten (industriële reiniging van sanitair) uitgevoerd tijdens de drie laatste jaren (2019, 2020 en 2021), voor een minimumbedrag van 20.000,00 € excl. btw per jaar, met opgave van het bedrag, de datum en de publiek of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Certificeringseis: de aanbestedende dienst verlangt van de inschrijvers een EMAS-certificaat (Eco Management and Audit Scheme), een ISO 14001-certificaat of een gelijkwaardig certificaat voor de reinigingsdienst als bewijs van hun technische bekwaamheid om milieubeheermaatregelen uit te voeren. Gelijkwaardige certificeringen worden afgegeven door instanties die voldoen aan de EU-wetgeving of Europese of internationale certificeringsnormen. Zij moeten gebaseerd zijn op Europese of internationale normen inzake milieubeheer. Elk ander middel waarmee de inschrijver zijn technische bekwaamheid kan aantonen, wordt eveneens aanvaard, op voorwaarde dat hij aantoont aan dezelfde eisen te voldoen als die welke door de bovengenoemde normen of certificeringen zijn vastgesteld. De inschrijver voegt bij zijn offerte een fotokopie van het (de) certificaat (certificaten). De aanbestedende overheid aanvaardt gelijkwaardige certificeringen die zijn afgegeven door in andere EU-lidstaten gevestigde instanties. Ze aanvaardt ook andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsborging.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-29  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-29
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Eén enkel plaatsbezoek zal worden georganiseerd op 06/09/2022, om 10.00 uur, op het adres: depot van NOH, Vilvoordselaan 80-82 te 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK.Om hieraan deel te nemen, schrijft de inschrijver zich in via e-mail naar benjamin.rovelli@arp-gan.be, uiterlijk op 05/09/2022 om 14.00 uur. In deze mail staan:- De naam van de deelnemende personen;- Eén e-mailadres voor alle uitwisselingen;Een ontvangstbewijs zal per kerende e-mail worden gestuurd naar de aanbestedende overheid.Tijdens het bezoek, zal een attest van bezoek ondertekend door de aanbestedende overheid of zijn afgevaardigde worden afgegeven aan de inschrijver.De opdrachtnemer kan zich niet beroepen op een prijstoeslag gerechtvaardigd door het feit dat bepaalde elementen hem niet ter kennis zouden zijn gebracht, aangezien een verplicht bezoek ter plaatse wordt georganiseerd voor een goed begrip van de noden.De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om, indien nodig, een ander plaatsbezoek te organiseren.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]