Gan – Technische Dienst

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Gan – Technische Dienst | OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN TRANSITIEMANAGER EN DIENSTEN VAN CRISISMANAGEMENT
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  GAN – Technische Dienst
Postadres :  de Broquevillelaan 12 , BE- 1150  Brussel
Tel:   +32 27780811
E-mail:   e-notif@arp-gan.be
Internetadres(sen):   www.arp-gan.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458571

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN TRANSITIEMANAGER EN DIENSTEN VAN CRISISMANAGEMENT  
Referentienummer:   ST (ARP)-22/2237 BIS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79410000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de terbeschikkingstelling van een transitiemanager en diensten van crisismanagement bestemd voor de operationele diensten van het Agentschap.
Er is een ingrijpende herstructurering van de diensten van het Agentschap aan de gang en het is van essentieel belang dat de werking van de operationele sites kan worden gehandhaafd terwijl de organisatie ervan grondig wordt herbekeken en dat zij evolueren in overeenstemming met de door de directie vastgestelde strategische doelstellingen.
Met het oog op de uitvoering van dit project wenst het Agentschap een beroep te doen op een ervaren transitiemanager ter ondersteuning van de operationele diensten van het Agentschap. Als gevolg van de door te voeren veranderingen zouden ook crisismanagementprestaties nodig kunnen zijn om de operationele directie te ondersteunen.
De opdracht heeft een looptijd van een jaar, eventueel één keer verlengbaar voor een extra jaar vanaf de kennisgeving van de gunning ervan.
De dienst wordt continu verzekerd.
Deze opdracht doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere dienstverlener voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer van deze opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de terbeschikkingstelling van een transitiemanager en diensten van crisismanagement bestemd voor de operationele diensten van het Agentschap.   Er is een ingrijpende herstructurering van de diensten van het Agentschap aan de gang en het is van essentieel belang dat de werking van de operationele sites kan worden gehandhaafd terwijl de organisatie ervan grondig wordt herbekeken en dat zij evolueren in overeenstemming met de door de directie vastgestelde strategische doelstellingen.   Met het oog op de uitvoering van dit project wenst het Agentschap een beroep te doen op een ervaren transitiemanager ter ondersteuning van de operationele diensten van het Agentschap. Als gevolg van de door te voeren veranderingen zouden ook crisismanagementprestaties nodig kunnen zijn om de operationele directie te ondersteunen.   De opdracht heeft een looptijd van een jaar, eventueel één keer verlengbaar voor een extra jaar vanaf de kennisgeving van de gunning ervan.   De dienst wordt continu verzekerd.   Deze opdracht doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere dienstverlener voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer van deze opdracht.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht heeft een looptijd van een jaar, eventueel één keer verlengbaar voor een extra jaar vanaf de kennisgeving van de gunning ervan.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
– Een jaarlijkse omzet op het ondernemingsgebied waarop de opdracht betrekking heeft, namelijk consultancy van minimaal 50.000 € excl. btw per jaar, voor de drie laatste beschikbare boekjaren (2019, 2020, 2021), in functie van de oprichtingsdatum van de onderneming of van de aanvang van de activiteiten van de ondernemer, voor zover de informatie over deze omzet beschikbaar is;

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
– De opgave van de studie- en beroepstitels, welke minimaal moeten bevatten: een diploma van masterniveau voor de transitiemanager.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-11-07  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-11-07
Plaatselijke tijd:   14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19