Gemeente Anderlecht

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 07/04/2019

DETAIL

Gemeente Anderlecht | STORTEN IN EEN ERKEND SORTEERCENTRUM VAN NIET GESORTEERD AFVAL OPGEHAALD OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Anderlecht
Postadres: Raadsplein, 1,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: College van Burgemeester en Schepenen
Tel: +32 25580800
E-mail: info@anderlecht.brussels
Internetadres(sen): www.anderlecht.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336189

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeentebestuur van Anderlecht
Postadres: Bergense Steenweg, 627A,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Leefkader – Openbare Ruimten – Onderhoud
Tel: +32 25585321
Fax: +32 5271396
E-mail: astaes@anderlecht.brussels
Internetadres(sen): www.anderlecht.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336189

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STORTEN IN EEN ERKEND SORTEERCENTRUM VAN NIET GESORTEERD AFVAL OPGEHAALD OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE 
Referentienummer: Gemeente Anderlecht-19-050 PPOR-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
STORTEN IN EEN ERKEND SORTEERCENTRUM VAN NIET GESORTEERD AFVAL OPGEHAALD OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
VRIJWILLIGE AANBRENG IN EEN ERKEND SORTEERCENTRUM VAN AFVAL VAN KLASSE II, III EN III B 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
VRIJWILLIGE AANBRENG IN EEN ERKEND SORTEERCENTRUM VAN AFVAL VAN KLASSE II, III EN III B 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-06-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
VRIJWILLIGE AANBRENG VAN GROEN AFVAL 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
VRIJWILLIGE AANBRENG VAN GROEN AFVAL 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-06-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
VRIJWILLIGE AANBRENG VAN ASBESTHOUDENDE AFVALSTOFFEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
VRIJWILLIGE AANBRENG VAN ASBESTHOUDENDE AFVALSTOFFEN 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-06-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
OPHALING VAN CHEMISCH EN/OF GEVAARLIJK AFVAL DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE CONTAINERS 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
OPHALING VAN CHEMISCH EN/OF GEVAARLIJK AFVAL DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE CONTAINERS 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-06-30
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De inschrijver legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in één van de uitsluitingssituaties als bedoeld bij artikels 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: – Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; – De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; – Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040  Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05