Gemeente Lummen

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Gemeente Lummen | Herinrichting schoolomgeving Pastoor Frederickxstraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Lummen
Postadres: Gemeenteplein 13,BE-3560 Lummen
Contactpersoon: De heer Ivo Hulshagen
Tel: +32 13390526
Fax: +32 13390591
E-mail: ivo.hulshagen@lummen.be
Internetadres(sen): www.lummen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Arcadis Belgium nv
Postadres: Campus Corda 1 – Kempische Steenweg 311/bus 2.07,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Nele Thijs
Tel: +32 478795120
E-mail: nele.thijs@arcadis.com
Internetadres(sen): www.arcadis.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting schoolomgeving Pastoor Frederickxstraat 
Referentienummer: 2018/5230/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Pastoor Frederickxstraat, 3560 Lummen
II.2.4. Beschrijving
Herinrichting schoolomgeving Pastoor Frederickxstraat 
II.2.7. Looptijd
165 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing
Eventuele minimumeisen:
1. Niet van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing

Eventuele minimumeisen:
1. Niet van toepassing
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-16 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-16
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Gemeentehuis, RaadzaalInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]