Overheidsopdracht

Gemeente Maasmechelen

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 09/03/2020

DETAIL

Gemeente Maasmechelen | Aanstellen ontwerper voor het ontwerpen en/of opvolgen van projecten openbaar domein 2020 met stilzwijgende verlenging 2021 & 2022
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Maasmechelen
Postadres: Heirstraat 239,BE-3630 Maasmechelen
Contactpersoon: De heer Erwin Vranken
Tel: +32 89769610
Fax: +32 89769649
E-mail: overheidsopdrachten@maasmechelen.be
Internetadres(sen): www.maasmechelen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Patrimonium & Mobiliteit
Postadres: Heirstraat 239,BE-3630 Maasmechelen
Contactpersoon: De heer Pierre Wijnen
Tel: +32 89769786
Fax: +32 89769679
E-mail: pierre.wijnen@maasmechelen.be
Internetadres(sen): www.maasmechelen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen ontwerper voor het ontwerpen en/of opvolgen van projecten openbaar domein 2020 met stilzwijgende verlenging 2021 & 2022 
Referentienummer: 20/039
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
II.2.4. Beschrijving
De studie, het ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van projecten op openbaar domein in Maasmechelen 2020-2022. In deze meerjarenopdracht wenst het lokaal bestuur Maasmechelen diensten op afroep toe te wijzen voor diverse metingen, studies, het opmaken van verschillende inventarissen, het ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van projecten op vlak van infrastructuur, landschap en mobiliteit op het openbaar domein in Maasmechelen. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver dient een verklaring betreffende de totale omzet voor te leggen + een verklaring betreffende de omzet m.b.t. het voorwerp van deze opdracht van de laatste drie boekjaren.2. De inschrijver voegt het bewijs dat een verzekering inzake beroepsrisico’s werd onderschreven.
Eventuele minimumeisen:
1. Verklaring omzet mbt het voorwerp van deze opdracht van de laatste drie boekjaren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver voegt bij zijn offerte een referentielijst van uitgevoerde (= opgeleverde) gelijkaardige dienstenopdrachten specifiek met betrekking tot het maken van studies, het ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van projecten op openbaar domein in de publieke sector met vermelding van het bedrag en de datum van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De referenties worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent. 2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting met specificatie van de verschillende niveaus van de medewerkers van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie (3) jaar.3. Beëdigd landmeter expertDe ontwerper moet beschikken over of doet beroep op een beëdigd landmeter expert. De schorsing of schrapping van de beëdiging van de opdrachthouder, na gunning of tijdens de uitvoering, heeft de verbreking van de opdracht tot gevolg.

Eventuele minimumeisen:
1. Referentielijst

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Dienst Overheidsopdrachten, Binnenhof 4 te 3630 Maasmechelen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-10

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top