Gemeente Sint-gillis

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Gemeente Sint-gillis | School J.J. Michel. Vervanging van de verwarmingsinstallaties
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Sint-Gillis
Postadres :  M. Van Meenenplein, 39, BE- 1060  Sint-Gillis
Contactpersoon:  De heer Nicodème Lonfils
Tel:   +32 24351260
Fax:   +32 25360202
E-mail:   nlonfils@stgilles.brussels
Internetadres(sen):   http://www.stgilles.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
School J.J. Michel. Vervanging van de verwarmingsinstallaties  
Referentienummer:   2022_extra_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331110
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeensteschool JJ Michel, Bordeauxstraat 14-16 te 1060 Sint Gillis
II.2.4. Beschrijving
School J.J. Michel. Vervanging van de verwarmingsinstallaties  
II.2.7. Looptijd
60   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.De inschrijvers moeten bij hun offerte een uittreksel uit hun strafregister voegen dat op het ogenblik van de uiterste datum voor de indiening van de offertes minder dan drie maanden oud is, om te bevestigen dat hij zich niet in de situaties bevindt zoals bedoeld in artikel 67 §1, 1° tot 7° van de wet van 17/06/2016 en van artikel 61 1° tot 7° van het KB van 18/04/2017. * De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: – Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; – Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); – De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; – Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); – De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); – De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.CORRIGERENDE MAATREGELENArtikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken.
Eventuele minimumeisen:
1. In overstemming met artikel 70 van de Koninklijk besluit van 18/4/2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, de vereiste erkenning wordt voldoende geacht om de selectie van de inschrijvers voor hun economische en financiële bekwaamheid te bewerkstelligen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Refertes van werken uitgevoerd tijdens de afgelopen vijf jaar

Eventuele minimumeisen:
1.
De inschrijver moet aantonen een werf op een site in gebruik te kunnen uitvoeren, waarbij de continuïteit van de werking en de veiligheid van de gebruikers wordt gewaarborgd.
Daartoe moet hij een lijst overleggen van de belangrijkste projecten die de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd voor een bedrag van minstens 600.000,00 euro exclusief btw en die aan dit criterium voldoen (uitvoering van werkzaamheden op een site in gebruik).
De in aanmerking genomen werven moet minstens voorlopig zijn opgeleverd. De voorgenoemde periode van vijf kalenderjaren is bijgevolg vastgelegd op grond van de datum van de voorlopige of definitieve oplevering van de werkzaamheden. Deze moet dus tussen 2017 en 2021 of in de loop van 2022 plaatsgevonden hebben.
De lijst zal het volgende vermelden:
– Voorwerp en beschrijving van de werf (maximaal een halve A4-pagina);
– Adres van de werf;
– Het bedrag exclusief btw van de werkzaamheden verdeeld over deze drie posten: architectuur, stabiliteit, speciale technieken;
– De contactgegevens van de bouwheer en de architect;
– De datum van de voorlopige oplevering.
Voor minstens twee van deze werven zal hij bij deze lijst het volgende voegen:
– Een attest van goede uitvoering dat geldig gedateerd en ondertekend is door de bouwheer of diens vertegenwoordiger;
– Een beschrijving van de getroffen maatregelen om de continuïteit van de activiteiten op de site tijdens de werkzaamheden te waarborgen.
De overlegging van deze twee referenties vormt samen met het bovengenoemde attest, het minimaal vereiste niveau om aan te tonen dat de inschrijver in staat is deze opdracht uit te voeren.
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-06-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-12
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   In de Stadhuis

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Etterbeek
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-03

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]