Gemeente Vorst

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Gemeente Vorst | ABY / Renovatie van een woonhuis (voormalige pastorie) tot juegdruimte
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Vorst
Postadres :  Sint-Denijsstraat, 14, BE- 1190  Vorst
E-mail:   contact@forest.brussels
Internetadres(sen):   http://www.forest.irisnet.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Gemeente Vorst
Postadres :  Pastoorstraat 2, BE- 1190  Vorst
Contactpersoon:  De heer Sébastien Sainsard
Tel:   +32 490672274
E-mail:   ssainsard@forest.brussels
Internetadres(sen):   www.forest.irisnet.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ABY / Renovatie van een woonhuis (voormalige pastorie) tot juegdruimte  
Referentienummer:   2022-T-023
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45200000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   rue des Abbesses, 15 à 1190 Forest
II.2.4. Beschrijving
ABY / Renovatie van een woonhuis (voormalige pastorie) tot juegdruimte  
II.2.7. Looptijd
240   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: – Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; – Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); – De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; – Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); – De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); – De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.* De inschrijver wordt verzocht bij zijn offerte een geldig uittreksel uit het strafregister te voegen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Presentatie van 2 (twee) verschillende referenties van aanbestedingen voor restauratie/renovatie die in de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd.▪ een referentie moet betrekking hebben op de verbouwing van een woongebouw, waarvan de totale kostprijs minstens EUR 200.000 excl. btw bedraagt;▪ een referentie moet betrekking hebben op de verbouwing van een openbaar gebouw,waarvan de totale kostprijs minstens EUR 400.000 excl. btw bedraagt;

Eventuele minimumeisen:
1. EUR 200.000 excl. btw en EUR 400.000 excl. btw
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 5

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-22  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-03-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-22
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 17/08/2022 om 14.00De inschrijver moet contact nemen met de gemeentearchitect om deel te kunnen nemen aan een plaatsbezoek op donderdag 18 augustus 2022 of op donderdag 25 augustus 2022 (reservedatum).Contactpersoon: dhr Sébastien SainsardE-mail: ssainsard@vorst.brusselsDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33 ,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]