Overheidsopdracht

Igean Milieu & Veiligheid

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 15/03/2020

DETAIL

Igean Milieu & Veiligheid | Bestek voor de huur van herbruikbare bekers en het opzetten van een ontzorgcyclus met industriële reiniging en transport.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IGEAN Milieu & veiligheid
Postadres: Doornaardstraat 60,BE-2160 Wommelgem
Contactpersoon: Wim Van Goidsenhoven
Tel: +03 3500918
E-mail: innovatie@igean.be
Internetadres(sen): www.igean.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369871

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek voor de huur van herbruikbare bekers en het opzetten van een ontzorgcyclus met industriële reiniging en transport. 
Referentienummer: IGEAN MV-huur van herbruikbare bekers-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorzien van een online aanvraagplatform van de verhuur van herbruikbare bekers voor evenementen van IGEAN en evenementen op het grondgebied van de gemeenten die deel uitmaken van het werkingsgebied van IGEAN. De overeenkomst omvat het opzetten van een ontzorgcyclus met industriële reiniging en transport van herbruikbare bekers.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Regio 1 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Borsbeek, Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem
II.2.4. Beschrijving
herbruikbare bekers 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Regio 2 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Brecht, Essen, Kalmthout, Malle, Schilde, Zoersel, Wuustwezel, Zandhoven
II.2.4. Beschrijving
herbruikbare bekers 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Regio 3 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Boechout, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Ranst
II.2.4. Beschrijving
herbruikbare bekers 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Regio 4 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Aartselaar, Boom, Niel, Rumst, Schelle, Zwijndrecht
II.2.4. Beschrijving
herbruikbare bekers 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-14 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-14
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top