Infrabel – Asset Management – Area Center

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Infrabel – Asset Management – Area Center | 57/54/1/22/016 Prestaties van landmeters-experten voor de uitvoering van topografische opmetingen en afbakeningsplannen conform de besluiten van 18 november 2013.Area Center.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel – Asset Management – Area Center
Postadres :  Frankrijkstraat 85, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  Nathalie Dannau
Tel:   +32 22245520
E-mail:   nathalie.dannau@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=445850

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/54/1/22/016 Prestaties van landmeters-experten voor de uitvoering van topografische opmetingen en afbakeningsplannen conform de besluiten van 18 november 2013.Area Center.  
Referentienummer:   I-I.CE-57/54/1/22/016 Prestaties van landmeters-experten -F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71355200
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft:
– de uitvoering van topografische opmetingen van percelen die Infrabel wil verkopen of verwerven op het grondgebied van de Area Center (opgelet : dit omvat ook de HSL-lijn L1);
– het opstellen van afbakeningsplannen van die percelen conform de bepalingen van de besluiten van 18 november 2013.
– prekadastratie van percelen en gebouwen;
– het opmeten van kunstwerken en sporen; en opmaken van een opmetingsplan
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Area Center (Brussel)
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-08  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-08
Plaatselijke tijd:   11:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De opening van de offertes gebeurt enkel via e-tendering.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda,verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Dossier toevoegen aan favorieten.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zijkennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van lnfrabel en verbinden zij zich ertoe om debepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site wvvw.infrabel.be onder derubriek Business – Leveranciers en aannemers – Gedragscode en veiligheid.De opening van de offertes gebeurt enkel via e-tendering.De offertes die via e-mail of per post worden opgestuurd worden niet aanvaard (cf. verplicht gebruik van het platform e-Tendering).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende demotivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen,diensten en concessies.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]