Overheidsopdracht

Infrabel Asset Management Area North-west

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 30/07/2020

DETAIL

Infrabel Asset Management Area North-west | 57/52/3/19/075 - Area North-West - Aanleggen en vernieuwen van sporen en spoortoestellen in bundel- en bijsporen en aanleggen van dienstpaden
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel Asset Management Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Tel: +32 92412341
Fax: +32 92412537
E-mail: katrien.clauw@infrabel.be
Internetadres(sen): https://www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374115

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/52/3/19/075 – Area North-West – Aanleggen en vernieuwen van sporen en spoortoestellen in bundel- en bijsporen en aanleggen van dienstpaden 
Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/19/075-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234116
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
Hoofdzaak:
– Het vernieuwen en aanleggen van spoortoestellen in bundel- en bijspoor;
– Het vernieuwen en aanleggen van spoorstaven, dwarsliggers en ballast in bun-del- en bijspoor.
Allerlei:
– Het verschuiven (onderstopwerken) van sporen en spoortoestellen;
– Het afgraven van grond en ballast met overname;
– Het afhalen, lossen en verwerken of ziften van ballast;
– De aanleg van zij- en verkeerspaden en dienstovergangen;
– Het uitvoeren van aluminothermische lassen;
– Voorzien van een werfinrichting;
– Plaatsen van een afwateringssysteem;
– Kabelwerken (verplaatsen, verdiepen van kabels);
– Plaatsen van kabelsleuven, wachtbuizen en trekputten;
– Het uitbreken en (her)aanleggen van bevloering in en rond de sporen;
– Het plaatsen en afbreken van tijdelijke snelheidsseinen;
– Verhandelen van verschillende spoormaterialen;
– Overname van diverse (uitbraak) (spoor)materialen;
– Ter beschikking stellen van hydraulische kraan en vrachtwagen met bediende;
– Ter beschikking stellen van gekwalificeerde spoorwegarbeiders;
– .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23, BE24
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-09-02 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-09-02
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
– De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be.Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de huidige gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de sitewww.infrabel.be onder de rubriek “Business – Leveranciers en aan-nemers”- De inschrijver dient rekening te houden met de selectiecriteria die in artikel 71 van het 3e deel van het bestek van toepassingzijn gesteld.- In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure- Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht. Bij het deel IV betreffende het voldoen van de aannemer aan de selectiecriteria is het voldoende om in dit deel enkel de sectie “Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria” in te vullen. De inschrijver moet in dit deel vermelden of hij voldoet aan de selectiecriteria vermeld in artikel 71 van het 3e deel van het bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende demotivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdachten voor werken, leveringenen diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top