Infrabel – Directie Asset Management – Area North-east

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Infrabel – Directie Asset Management – Area North-east | Besteknr. 57/53/2/21/028 - L19 Neerpelt-Balen-Mol. L15 Balen. Herschilderen en onderhoudswerken aan 4 spoorbruggen over kanalen, vervangen spoorbevestiging op houtstukken door metalen profielen.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel – Directie Asset Management – Area North-East
Postadres :  Copernicuslaan 60 bus 7, BE- 2018  Antwerpen
Contactpersoon:  Jeroen Hoeben
Tel:   +32 490525208
E-mail:   51m05.aanneming@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431136

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Besteknr. 57/53/2/21/028 – L19 Neerpelt-Balen-Mol. L15 Balen. Herschilderen en onderhoudswerken aan 4 spoorbruggen over kanalen, vervangen spoorbevestiging op houtstukken door metalen profielen.  
Referentienummer:   I-I.NO-5753221028-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45221119
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft voornamelijk:
– herschilderen 4 metalen bruggen, inclusief volledige verwijderingen oude loodverven
– beperkte onderhoudswerken aan deze bruggen
– vervangen spoorbevestiging op traditionele houtstukken door systeem met metalen profielen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213, BE225
Voornaamste plaats van uitvoering:   Pelt, Balen, Mol
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
800   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-06  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-06
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De uitvoeringstermijn bedraagt 800 kalenderdagen.e-Tendering is verplicht om de offertes in te dienen.De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be.Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zijkennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van lnfrabel en verbinden zijzich ertoe om debepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek “Business”, “Leveranciers en aannemers”, “Gedragscode en veiligheid”.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende demotivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzakeoverheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05