Overheidsopdracht

Infrabel Nv – Asset Management – I-am Area Center

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 05/04/2020

DETAIL

Infrabel Nv – Asset Management – I-am Area Center | Vegetatiebeheer op verschillende Maintenance Infrastructuur sites van Infrabel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hogesnelheidslijnen L1 en L2
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel NV – Asset Management – I-AM Area Center
Postadres: Frankrijkstraat 85,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Marieke Blieck
Tel: +32 22248852
E-mail: 57c05.burwt@INFRABEL.BE
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365572

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vegetatiebeheer op verschillende Maintenance Infrastructuur sites van Infrabel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hogesnelheidslijnen L1 en L2 
Referentienummer: I-I.CE-57/52/1/20/001-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77211400
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De uit te voeren diensten omvatten hoofdzakelijk:
– Maaien van de vegetatie, verwijderen van struikgewas, snoeien van kreupelhout langs de sporen of op de andere in de inventaris gespecificeerde plaatsen alsook het beheer van het veroorzaakte groenafval.
– Het opsnoeien van hagen en het beheer van het geproduceerde groenafval.
– Het verwijderen van diverse vormen van niet-gevaarlijk afval in de verschillende zones.
– Kappen en/of toppen van bomen
– Dringende interventies (bijv. kappen van bomen, .)
– Beheer van de vegetatie rond kunstwerken (KW)
– Onderhoud rondom installaties van Infrabel (LCI, , enz.)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1 – Maintenances Brussels-North et Brussels-South 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
– Maaien van de vegetatie, verwijderen van struikgewas, snoeien van kreupelhout in de randzone langs de sporen of op de andere in de inventaris gespecificeerde plaatsen alsook het beheer van het veroorzaakte groenafval. – Het opsnoeien van hagen en het beheer van het veroorzaakte groenafval. – Het verwijderen van diverse vormen van niet-gevaarlijk afval in de verschillende zones. – Kappen van bomen en/of toppen van bomen – Kappen van bomen in het kader van dringende interventies – Beheer van de vegetatie rond kunstwerken (KW) – Onderhoud rond de gebouwen van Infrabel (LCI, antenne GSM-R, enz.) 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
2 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2 – HSL L1 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
– Maaien van de vegetatie, verwijderen van struikgewas, snoeien van kreupelhout in de randzone langs de sporen of op de andere in de inventaris gespecificeerde plaatsen alsook het beheer van het veroorzaakte groenafval. – Het opsnoeien van hagen en het beheer van het veroorzaakte groenafval. – Het verwijderen van diverse vormen van niet-gevaarlijk afval in de verschillende zones. – Kappen van bomen en/of toppen van bomen – Kappen van bomen in het kader van dringende interventies – Beheer van de vegetatie rond kunstwerken (KW) – Onderhoud rond de gebouwen van Infrabel (LCI, antenne GSM-R, enz.) 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
2 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel 3 – HSL L2 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
– Maaien van de vegetatie, verwijderen van struikgewas, snoeien van kreupelhout in de randzone langs de sporen of op de andere in de inventaris gespecificeerde plaatsen alsook het beheer van het veroorzaakte groenafval. – Het opsnoeien van hagen en het beheer van het veroorzaakte groenafval. – Het verwijderen van diverse vormen van niet-gevaarlijk afval in de verschillende zones. – Kappen van bomen en/of toppen van bomen – Kappen van bomen in het kader van dringende interventies – Beheer van de vegetatie rond kunstwerken (KW) – Onderhoud rond de gebouwen van Infrabel (LCI, antenne GSM-R, enz.) 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
2 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver moet een bewijs voorleggen dat zijn gemiddelde jaaromzetvoor de laatste 3 afgesloten boekjaren minimaal 350.000,00 euro bedraagt (exclusief BTW) Daartoe zal hij een vereenvoudigdebalans toevoegen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De aanbesteder evalueert de technische en economische capaciteit van deinschrijvers op basis van de volgende documentenEen referentielijst met minimum 3 opdrachten voor diensten betreffend vegetatiebeheer.Om in aanmerkingen genomen te kunnen worden dient de duur van de referentieopdrachten 1 jaar te bestrijken.De ingediende referenties gelden voor de verschillende percelen waarvoor een offerte ingediend wordt. Bijgevolg kan eenzelfdereferentie voor meerdere percelen gebruikt worden.De uitvoering van de referenties (datum einde van prestatie) mag niet ouder zijn dan de 3 afgelopen jaren die voorafgaan aande datum van opening van de offertes van de onderhavige raamovereenkomst.De referentielijst moet de volgende informatie bevatten: de exacte benaming en de scope van de diensten ; de begin- en einddatum van uitvoering ; het bedrag. Het bedrag van de opdracht waarnaar verwezen wordt mag niet kleiner zijn dan 350.000 ? de naam van de openbare of particuliere ontvanger.Er wordt gevraagd deze meldingen/informatie expliciet in de referentielijst op te nemen.Voor elke hierboven vermelde referentie voegt de inschrijver aan zijn offerte een attest van goede uitvoering ondertekendovereenkomstig elke referentie toe.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-26 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-26
Plaatselijke tijd: 11:30
Adres: De opening van de offertes gebeurt online via e-tendering.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
– Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht.- Een voorafgaand plaatsbezoek is verplicht volgens artikel 138 van het 3e deel van het bestek. Het ondertekende attest vanplaatsbezoek dient toegevoegd te worden aan de inschrijving.- In het kader van het prijsonderzoek dient een cost-breakdown structure per type prestatie, verplicht te worden ingevuld ophet offerte-formulier; beschreven onder artikel 43 van het 3e deel van het bestek.- In het kader van het prijsonderzoek dienen het aantal uren dat gewerkt zal worden per post, verplicht te worden ingevuld inde inventaris; beschreven onder artikel 43 van het 3e deel van het bestek.- De referenties en attesten van goed uitvoering, beschreven onder artikel 70 van het 3e deel van het bestek, dienenrechtstreeks te worden toegevoegd aan de inschrijving.- De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be.- Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zijkennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om debepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder derubriek “Business”, daarna “Leverenciers en aannemers”, en “E-learning” selecteren.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17.6.2013 over de motivatie,informatie en rechtsmiddelenaanbestedingen en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top