Instituut Voor Tropische Geneeskunde

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 15/09/2022

DETAIL

Instituut Voor Tropische Geneeskunde | KALIBRATIES VAN DIVERSE TOESTELLEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Instituut voor Tropische Geneeskunde
Postadres :  Nationalestraat 155, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Liesbeth Kempeneers
Tel:   +32 32476626
E-mail:   lkempeneers@itg.Be
Internetadres(sen):   https://www.itg.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458096

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KALIBRATIES VAN DIVERSE TOESTELLEN  
Referentienummer:   Instituut voor Tropische Geneeskunde-0071-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50433000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze diensten: Het uitvoeren van kalibraties van diverse toestellen gedurende 4 jaar, opgedeeld in 4 percelen (zie verder).
Plaats van dienstverlening: Instituut voor Tropische Geneeskunde, 2000 Antwerpen
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Micropipetten”
Perceel 2 “CMS Sondes”
Perceel 3 “Balansen”
Perceel 4 “Thermocyclers”
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Micropipetten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Instituut voor Tropische Geneeskunde
II.2.4. Beschrijving
Kalibratie micropipetten  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Centraal Monitoring Systeem sondes  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Instituut voor Tropische Geneeskunde
II.2.4. Beschrijving
Kalibratie cms sondes  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Balansen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Instituut voor Tropische Geneeskunde
II.2.4. Beschrijving
Kalibratie balansen  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Thermocyclers  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Instituut voor Tropische Geneeskunde
II.2.4. Beschrijving
Kalibratie micropipetten  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-19  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-19
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Instituut voor Tropische Geneeskunde

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-13