Interleuven

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Interleuven | Warmtenet met seizoensgebonden thermische energie opslag (STES)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Interleuven
Postadres :  Brouwersstraat 6, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  De heer Bram Adams
Tel:   +32 16284272
E-mail:   bram.adams@interleuven.be
Internetadres(sen):   www.interleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Warmtenet met seizoensgebonden thermische energie opslag (STES)  
Referentienummer:   2022/008
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45251141
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Bedrijventerrein Keiberg Vossem (Tervuren)
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerp, de bouw en het beheer van een collectief systeem dat warmte en koude levert aan meerdere bedrijven en dat via seizoensgebonden opslag in grote mate gebruik maakt van lokaal beschikbare energie.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-10-03
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit mbt het voorwerp van de opdracht over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Een gemiddelde jaarlijkse omzet over de laatste 3 beschikbare boekjaren van minimum EUR 750.000,00

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Minimaal twee gelijkaardige projecten verwezenlijkt in de laatste vijf jaar. De inschrijver voegt hiervoor per project een fiche toe waarin duidelijk is opgenomen wat het opzet van het project (onder meer de gekozen technische oplossing) was, de waarde ervan, de plaats van uitvoering en de opdrachtgever.

Eventuele minimumeisen:
1. Twee gelijkaardige projecten in de laatste vijf jaar
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 4

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-06  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-03-05
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-06
Plaatselijke tijd:   12:30
Adres:   Zaal gelijkvloers – Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]