Interregionale Verpakkingscommissie

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Interregionale Verpakkingscommissie | HET VERDER ONTWIKKELEN EN HET VERZEKEREN VAN HET ONDERHOUD VAN DE DATABANK VAN DE INTERREGIONALE VERPAKKINGSCOMMISSIE
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Interregionale Verpakkingscommissie
Postadres :  Gaucheretstraat 92-94, BE- 1030  Schaarbeek
Contactpersoon:  Adams Marc
Tel:   +32 22090375
Fax:   +32 22090398
E-mail:   m.adams@ivcie.be
Internetadres(sen):   www.ivcie.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476710

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HET VERDER ONTWIKKELEN EN HET VERZEKEREN VAN HET ONDERHOUD VAN DE DATABANK VAN DE INTERREGIONALE VERPAKKINGSCOMMISSIE  
Referentienummer:   IVC-2023/BGOO/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het verder ontwikkelen en het verzekeren van het onderhoud van de databank en (web)applicaties van de Interregionale Verpakkingscommissie.
De IVC zoekt een opdrachtnemer die als exclusieve partner zal optreden voor ondersteuning en verdere ontwikkeling van deze applicaties.
Er zal gedurende zes jaar onderhoud moeten voorzien worden voor alle applicaties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:   1030 Schaarbeek
II.2.4. Beschrijving
zie boven  
II.2.7. Looptijd
72   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-05-17  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   2   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-05-17
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   kantoren IVC – Gaucheretstraat 92-94, 1030 Schaarbeek, 5de verdiepingInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
publiek

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top