Iok Afvalbeheer

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Iok Afvalbeheer | Ophalen en verwerken KGA regio IOK Afvalbeheer
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IOK Afvalbeheer
Postadres :  Antwerpseweg 1, BE- 2440  Geel
Contactpersoon:  De heer Bert De Busser
Tel:   +32 14571034
E-mail:   bert.debusser@iok.be
Internetadres(sen):   www.iok.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ophalen en verwerken KGA regio IOK Afvalbeheer  
Referentienummer:   KGA IOK Afvalbeheer 2022
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90511100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   De gemeenten gelegen in het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer mn het arrondissement Turnhout en de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen
II.2.4. Beschrijving
Ophalen en verwerken KGA regio IOK Afvalbeheer  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in diensten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
1. De minimale totale omzet van de inschrijver dient 200.000 EUR te bedragen gedurende minstens 1 jaar.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn Minsten 4 gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar. De inschrijver toont dit aan door het voorleggen van een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van het bedrag en datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De inschrijver en/of zijn onderaannemers beschikken over de vereiste erkenningen en vergunningen voor het ophalen en verwerken van KGA. Deze bewijzen hiervan worden bij de offerte gevoegd. Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarvoor de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten.

Eventuele minimumeisen:
1. een lijst met minimum 4 referenties van het aanbieden van gelijkaardige diensten in de afgelopen 3 jaar van minimum 100.000 euro exclusief btw per jaar.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-24  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-02-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-24
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak,  BE  nvt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19