Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Voorkempen

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Voorkempen | Renovatie en uitbreiding van bestaand schoolgebouw (blok 2) van Sint-Jozefinstituut Schoten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Voorkempen
Postadres :  Nooitrust 4, BE- 2390  Malle
Contactpersoon:  Werner Cornelis
Tel:   +32 33041433
E-mail:   werner.cornelis@kobavoorkempen.be
Internetadres(sen):   http://www.kobavzw.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454271

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie en uitbreiding van bestaand schoolgebouw (blok 2) van Sint-Jozefinstituut Schoten  
Referentienummer:   KOBA Voorkempen-V.28854_SJI_Schoten_AB_2103-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45214200
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
In functie van het stijgend leerlingenaantal wordt de bestaande refter van blok 2 uitgebreid en worden er drie klassen bijgebouwd. Op het gelijkvloers niveau worden bovendien twee nieuwe kleedkamers voor de leerlingen voorzien. Om aan te sluiten op het bestaande gebouw worden de aanpalende lokalen/ gangen waar nodig aangepast. Eén van de bestaande klassen op de 1ste verdieping van blok 2 wordt omgevormd tot een technische lokaal en berging.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Jozefinstituut, Jozef Hendrickxstraat 153, 2900 Schoten
II.2.4. Beschrijving
Renovatie en uitbreiding van bestaand schoolgebouw (blok 2) van Sint-Jozefinstituut Schoten  
II.2.7. Looptijd
14   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
de opdrachtgever behoudt zich het recht voor de opdracht te verlengen omwille van omstandigheden.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-23  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-23
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Antwerpen,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]