Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde Vzw

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 05/04/2019

DETAIL

Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde Vzw | Ongeregeld en bijzonder geregeld vervoer van leerlingen en begeleiders
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde vzw
Postadres: Hoogstraat 30,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: Danny Declercq
Tel: +32 55334695
E-mail: danny.declercq@bernardusscholen.be
Internetadres(sen): http://www.bernardusscholen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338111

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ongeregeld en bijzonder geregeld vervoer van leerlingen en begeleiders 
Referentienummer: KSOO vzw-2019/2BUSSEN-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60172000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel I : Ongeregeld vervoer voor een halve dag, een volle dag of meerdere dagen
Vervoer van leerlingen en hun begeleiders op (educatieve) uitstappen. Hoofdzakelijk binnenlandse verplaatsingen van een halve of een volle dag. Ook enkele meerdaagse buitenlandse reizen.
Perceel II : Ongeregeld vervoer tussen de schooluren (= daluren)
Dit perceel omhelst ongeregeld vervoer zoals daar zijn : uitstappen naar kinderboerderij en dergelijke. Specifiek vertrekken deze uitstappen niet voor 9u aan de school , en zijn de groepen tegen ten laatste om 15u30 terug op school.
Perceel III : Bijzonder geregeld vervoer
Vervoer van leerlingen en hun begeleiders naar zwembad , sporthal of andere vestigingen van de scholengroep.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Ongeregeld vervoer voor een halve dag, een volle dag of meerdere dagen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23, BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Binnenland
II.2.4. Beschrijving
Vervoer van leerlingen en hun begeleiders op (educatieve) uitstappen. Hoofdzakelijk binnenlandse verplaatsingen van een halve of een volle dag. Ook enkele meerdaagse buitenlandse reizen. De uitvoerder moet in staat zijn om op piek-data 30 of meer voertuigen van diverse capaciteiten (20-34pl ,35-50pl ,51-60pl ,61-84pl) in te zetten.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-08-31
Verlenging mogelijk: JA
Na 10 maanden is er een evaluatie met de vervoerder voorzien, bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd met 12 maanden aan dezelfde voorwaarden zoals opgegeven. Maximaal 3 maal verlengbaar. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Ongeregeld vervoer tussen de schooluren (= daluren) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23, BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Oost-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel omhelst ongeregeld vervoer zoals daar zijn : uitstappen naar kinderboerderij en dergelijke. Specifiek vertrekken deze uitstappen niet voor 9u aan de school , en zijn de groepen tegen ten laatste om 15u30 terug op school. De uitvoerder moet in staat zijn om op piek-data 10 of meer voertuigen van diverse capaciteiten (10-22 pl , 23-38 pl, 39-50 pl, 51-60 pl) in te zetten.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-08-31
Verlenging mogelijk: JA
Na 10 maanden is er een evaluatie met de vervoerder voorzien, bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd met 12 maanden aan dezelfde voorwaarden zoals opgegeven. Maximaal 3 maal verlengbaar. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Bijzonder geregeld vervoer 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23, BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Zuid-Oost-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Vervoer van leerlingen en hun begeleiders naar zwembad , sporthal of andere vestigingen van de scholengroep. De uitvoerder van de opdracht moet in staat zijn om op bepaalde dagen 10 of meer voertuigen (tot maximum 60 pl) op hetzelfde moment in te zetten. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-08-31
Verlenging mogelijk: JA
Na 10 maanden is er een evaluatie met de vervoerder voorzien, bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd met 12 maanden aan dezelfde voorwaarden zoals opgegeven. Maximaal 3 maal verlengbaar. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-17 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-22
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Oudenaarde, Hoogstraat 30Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Leidend ambtenaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
niet van toepassing, BE-nvt nvt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Niet van toepassing
nvt, BE-nvt nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]