Overheidsopdracht

Katholieke Scholen Heusden-zolder

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 06/04/2020

DETAIL

Katholieke Scholen Heusden-zolder | Renovatiewerken met o.a. realisatie en inrichting van wetenschapslokalen, aanpassingen brandveiligheid en sanitair
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholieke Scholen Heusden-Zolder
Postadres: Minderbroedersstraat 11,BE-3550 Heusden-Zolder
Contactpersoon: Carl Smeets
Tel: +32 11520720
E-mail: carl.smeets@sfc.be
Internetadres(sen): http://www.sfc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371937

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatiewerken met o.a. realisatie en inrichting van wetenschapslokalen, aanpassingen brandveiligheid en sanitair 
Referentienummer: Katholieke Scholen Heusden-Zolder-140019_SFC_Fase_1_Labo’s_renovatiewerken-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatiewerken in bestaande gebouwen met o.a. realisatie van wetenschapslokalen, aanpassingen aan brandveiligheid en sanitaire ruimte
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Franciscuscollege Minderbroedersstraat 11 3550 Heusden-Zolder
II.2.4. Beschrijving
Renovatie met o.a. realisatie van wetenschapslokalen in bestaande gebouwen, aanpassing van brandbeveiliging en sanitaire ruimte 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-15
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Sint-Franciscuscollege Minderbroedersstraat 11 3550 Heusden-ZolderInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
zie bestek

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Stramien CVBA Xavier AvontroodtMechelsesteenweg 271/52018 Antwerpeninfo@stramien+32 32485402

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Limburg
Parklaan 25/2, BE-3500 Hasselt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg Limburg
Parklaan 25/2, BE-3500 Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg Limburg
Parklaan 25/2, BE-3500 Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-07

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top