Kliniek Sint-jozef Vzw

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Kliniek Sint-jozef Vzw | V.Z.W. KLINIEK SINT JOZEF PITTEM MASTERPLAN – FASE 1 Perceel 04 – Signalisatie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kliniek Sint-Jozef VZW
Postadres :  Boterstraat 6, BE- 8740  Pittem
Contactpersoon:  chantal Vandenberghe
Tel:   +32 51262020
E-mail:   chantal.vandenberghe@vk-architects-engineers.com
Internetadres(sen):   www.sintjozefpittem.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454744

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  VK Studio
Postadres :  Brugsesteenweg 210, BE- 8800  Roeselare
Contactpersoon:  Chantal Vandenberghe
E-mail:   chantal.vandenberghe@vk-architects-engineers.com
Internetadres(sen):   www.vkgroup.be  
Adres van het kopersprofiel:   www.vkgroup.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V.Z.W. KLINIEK SINT JOZEF PITTEM MASTERPLAN – FASE 1 Perceel 04 – Signalisatie  
Referentienummer:   Centrum voor Psychiatrie en psychotherapie-B32069D_P04-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  35100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
V.Z.W. KLINIEK SINT JOZEF PITTEM
MASTERPLAN – FASE 1
Perceel 04 – Signalisatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   Boterstraat – Pittem
II.2.4. Beschrijving
vzw Kliniek Sint Jozef Pittem   Masterplan Fase I   P04 Signalisatie  
II.2.7. Looptijd
20   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-12
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Elektronische opening

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Onder punt I.3 vindt u de link naar de aanbestedingsbundel. Kopieer deze link en plank hem in uw browser. U zal dangevraagd worden om uw gegevens/emailadres in te vullen. U ontvangt daarna een link waarop u het dossier kan downloaden.Hierbij nogmaals de link :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C_040RYXf0-YtPmt9v_fmhUeEffp6t5Mlpuc1PT_kG9UQ0JXMzFZWE1ZSUc0T08zVVNFRVZKRlFSViQlQCNjPTEu

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Bij eventuele geschillen is de dichtsbijzijnde bevoegde rechtbank bij de maatschappelijke zetel van de aanbestedende overheid bevoegd,  BE  Pittem

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]