Le Logement Molenbeekois

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Le Logement Molenbeekois | Betonherstellingen aan terrassen, vervanging van beglazing op borstweringen en onderhoud van de buitenkozijnen van de gebouwen gelegen aan de Brunfautstraat 1, 3, 5, 7, 9 en de Gentsesteenweg 34 in 1080 Molenbeek
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Le Logement Molenbeekois
Postadres :  Sint-Jan-Baptistvoorplein, 27, BE- 1150  Sint-Jans-Molenbeek
Contactpersoon:  OYERVIDE Isabel
E-mail:   ioyervide@llm.brussels
Internetadres(sen):   https://llm.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454337

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Betonherstellingen aan terrassen, vervanging van beglazing op borstweringen en onderhoud van de buitenkozijnen van de gebouwen gelegen aan de Brunfautstraat 1, 3, 5, 7, 9 en de Gentsesteenweg 34 in 1080 Molenbeek  
Referentienummer:   LLM-2022-008-MT-2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht voor Betonherstellingen aan terrassen, vervanging van beglazing op borstweringen en onderhoud van de buitenkozijnen van de gebouwen gelegen aan de Brunfautstraat 1, 3, 5, 7, 9 en de Gentsesteenweg 34 in 1080 Molenbeek is het realiseren van een algemeen onderhoud van de gevel en de herstellingswerken aan het beton van de terrassen. Het werk moet waterdicht en geïsoleerd zijn. De renovatiewerkzaamheden zullen aan de buitenkant van het gebouw worden uitgevoerd. De gebouwen worden momenteel bewoond.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brunfautstraat 1, 3, 5, 7, 9 en de Gentsesteenweg 34 in 1080 Molenbeek
II.2.4. Beschrijving
Betonherstellingen aan terrassen, vervanging van beglazing op borstweringen en onderhoud van de buitenkozijnen van de gebouwen gelegen aan de Brunfautstraat 1, 3, 5, 7, 9 en de Gentsesteenweg 34 in 1080 Molenbeek. Het werk zal worden gedaan vanaf de buitenkant van het gebouw.   De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in een bewoond gebouw aan de buitenkant en aan de gevels van het gebouw.  
II.2.7. Looptijd
90   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
« De inschrijvers mogen zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016. Door hun offerte in te dienen, verbinden zij zich ertoe de onderstaande documenten binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen, op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht en ze niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor de aanbestedende overheid) :- Attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake de betaling van sociale zekerheidsbijdragen ;- Attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake de betaling van fiscale schulden ;- Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document afgeleverd door een bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie uit het betrokken land. »

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
« De offerte vermeldt : 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt ;2° ofwel dat de kandidaat of inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;3° ofwel dat de kandidaat of inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. »« De aannemer moet zijn bekwaamheid om de opdracht uit te voeren aantonen door overlegging van een referentie waaruit blijkt dat hij binnen vijf jaar na de bekendmaking van deze aankondiging een volledige opdracht voor [bouw of renovatie of een andere opdracht die vergelijkbaar is met het voorwerp van de opdracht] heeft uitgevoerd die aan de volgende kenmerken voldoe:- – Zij moet een project hebben uitgevoerd voor een totaalbedrag aan werkzaamheden (exclusief BTW) gelijk aan of hoger dan 200.000,00 euro exclusief BTW.- – Soortgelijke werkzaamheden hebben verricht in ten minste 3 gebouwen met ten minste 4 verdiepingen die als woonruimte worden gebruiktDe ontvankelijkheid van de referenties is afhankelijk van de presentatie van de volgende informatie en/of documenten :1) een op naam van de aannemer gesteld en door de opdrachtgever ondertekend certificaat van goede uitvoering, afgegeven na de datum van voorlopige oplevering van de werken, met vermelding van de datum van voorlopige oplevering van de werken, die moet zijn verleend na (datum van bekendmaking min 5 jaar) en vóór de datum van ontvangst van de inschrijvingen.2) alsmede documenten met de volgende informatie:a. Het totale bedrag van de werken exclusief BTWb. De vermelding van de m² kwam ertussen.« Overeenkomstig artikel 39 van het « Gunningsbesluit », dat bepaalt dat de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kunnen verruimen.« »Door zijn offerte in te dienen, verklaart de inschrijver op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of verbindt zich ertoe ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd indien de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht). »

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-19  16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-20
Plaatselijke tijd:   09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen alleen via deze weg te stellen, en hun vragen zullen alleen via deze weg worden beantwoord”De inschrijver moet in de week van 29 augustus tot en met 2 september aanwezig zijn bij het verplichte bezoek ter plaatse, anders is zijn offerte ongeldig. Maak hiervoor een afspraak met Mevr. Oyervide op ioyervide@llm.brussels”Inschrijvers die in het bezit zijn van een bezoekcertificaat zijn niet langer verplicht het bezoek ter plaatse bij te wonen, maar het document moet wel bij de inschrijvingsdocumenten worden gevoegd. Houdt u er rekening mee dat de wetgeving voorziet in langere termijnen voor de indiening van inschrijvingen in geval van een bezoek. Het is raadzaam te voorzien in een termijn van ten minste 15 dagen tussen de verzending van de aankondiging en het bezoek en een termijn van ten minste 30 dagen tussen het bezoek en de indiening van de offertes.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Vier-Windenstraat 13,  BE- 1000  België
E-mail:   info@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://justice.belgium.be/fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]