Overheidsopdracht

Leefmilieu Brussel

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 09/01/2020

DETAIL

Leefmilieu Brussel | Ondersteuning van de coördinatie van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) en coördinatie van de animatie van het GPCE
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Thomas De Romagnoli
Tel: +32 27757767
E-mail: tderomagnoli@leefmilieu.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ondersteuning van de coördinatie van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) en coördinatie van de animatie van het GPCE 
Referentienummer: 2019A0281
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) is een programma voor economische ontwikkeling dat erop gericht is om, via zijn innovatieve governance, een publiek kader te creëren dat gunstig is voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Het GPCE heeft enerzijds een specifieke focus op territoriale verankering, regulering, directe en indirecte economische steun, innovatie, overheidsopdrachten, opleiding en het scheppen van werkgelegenheid. Anderzijds is het doel van het GPCE eveneens om het circulaire aanbod te stimuleren in bepaalde economische sectoren die belangrijk zijn op het vlak van de bevoorrading van het Gewest en de uitstoot van broeikasgassen, zoals voeding (strategie Good Food), de bouwsector, grondstoffen & afval, logistiek en handel.
Het GPCE omvat 111 maatregelen die zijn onderverdeeld in 4 strategische categorieën: transversale maatregelen, sectorale maatregelen, territoriale maatregelen en governance maatrege.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Ondersteuning van de coördinatie van het GPCE en coördinatie van de animatie van het GPCE 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Coördinatie van de communicatie rond het GPCE 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Thematische coördinatie Duurzaam bouwen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.2. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.3. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:
1. Perceel 1: Het team zal zijn capaciteiten moeten bewijzen aan de hand van de nodige cv’s voor alle hieronder vermelde rubrieken, met name:

 Reële ervaring met het beheer (planning, communicatie, opvolging, administratie) van een complex project met meerdere stakeholders.
 Reële ervaring op het vlak van management (projectbeheer) en strategische planning met betrekking tot de transitie van de economie naar een circulaire economie;
 Competentie inzake het gebruik van projectbeheertools;

 Goede kennis van de concepten van de circulaire economie;
 Animatie van een groot aantal actoren door het gebruik van technieken rond collectieve en collaboratieve intelligentie waarmee alle actoren rond het GPCE samengebracht kunnen worden en waarmee men zich van hun actieve participatie kan verzekeren. De animaties zullen voornamelijk in het Frans verlopen, maar de animator moet de tussenkomsten van de actoren in het Nederlands begrijpen;
 Expertise met betrekking tot het bepalen van opvolgings- en impactindicatoren;
 Redactionele capaciteit (opmaak van artikels, samenvattingen, rapporten,.);

 Tweetaligheid (nederlands en frans) die toelaat om zich te kunnen uitdrukken in beide talen tijdens vergaderingen en workshops, die toelaat om administratieve rapporten in beide talen te begrijpen en die toelaat om het GPCE extern te kunnen vertegenwoordigen via het geven van bijvoorbeeld presentaties of interviews in beide talen;
 Competentie inzake informatiebeheer en -overdracht, gebruik makend van de ter beschikking gestelde tools (wordpress voor de website en dot.simply voor het projectbeheer van het GPCE);
 Organisatie van netwerkevents waarop actoren, die al dan niet betrokken zijn bij het GPCE, samengebracht worden.
 Organisatie van terreinbezoeken (planning, inhoudelijk programma, logistiek, catering, begeleiding).
Minimumniveau(s): Wat de studie- en beroepskwalificaties betreft:
 Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 5 jaar beroepservaring te beschikken met betrekking tot de coördinatie en het beheer van projecten met meerdere actoren en strategische planning. Deze kwalificatie is vereist voor de persoon die in het kader van voorliggende overheidsopdracht ook zelf de rol opneemt van coördinator van de acties van perceel 1 en hierbij als centraal aanspreekpunt zal optreden naar Leefmilieu Brussel;

 Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 3 jaar beroepservaring te beschikken inzake de begeleiding van projecten;
 Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 2 jaar beroepservaring te beschikken met betrekking tot de animatie van een groep actoren via het gebruik van technieken rond collectieve en collaboratieve intelligentie;
 Minstens één lid van het team moet aantonen over beroepservaring te beschikken met betrekking tot de implementatie van tools en dashboards voor de opvolging en rapportage van openbaar beleid;
 Minstens de helft van het team moet aantonen over minimum 2 jaar beroepservaring te beschikken op het vlak van de circulaire economie of de transitie van de economie;

 Minstens één lid van het team moet aantonen over ervaring te beschikken met betrekking tot het geven van beroepsmatige presentaties in het nederlands en het frans;
 De animator(en) van het team moeten hun vermogen aantonen om administratieve rapporten en tussenkomsten van actoren in het nederlands en het frans te begrijpen;
 Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 1 jaar beroepservaring te beschikken op het vlak van administratieve ondersteuning in het frans en het nederlands;

 Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 1 jaar beroepservaring te beschikken met betrekking tot databankbeheer.
 Minstens één lid van het team moet aantonen over praktische bero.(zie opdrachtdocumenten)

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-07
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-07
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-07

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top