Leefmilieu Brussel

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Leefmilieu Brussel | RAAMOVEREENKOMST : LEVERING VAN ALLERLEI VARIËTEITEN EN SOORTEN VAN PLANTEN.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leefmilieu Brussel
Postadres :  Havenlaan 86C/3000, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Danielle Van Heusden
Tel:   +32 499866935
E-mail:   dvanheusden@environnement.brussels
Internetadres(sen):   www.leefmilieu.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST : LEVERING VAN ALLERLEI VARIËTEITEN EN SOORTEN VAN PLANTEN.  
Referentienummer:   2022G0135
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  03451000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Tweejarige planten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de adressen en exact
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Bloembollen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de adressen en exact
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Machinaal planten van bloembollen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de adressen en exact
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Haagplanten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de adressen en exact
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Bosplanten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de adressen en exact
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   6

II.2.1. Benaming
Bomen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de adressen en exact
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   7

II.2.1. Benaming
Sierstruiken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de adressen en exact
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   8

II.2.1. Benaming
Eénjarige planten : voor sierteelt en moestuin  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de adressen en exact
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   9

II.2.1. Benaming
Vaste planten : voor sierteelt en kruidenteelt  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de adressen en exact
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Enkel voor perceel 1, perceel 2, perceel 4, perceel 5, perceel 6, perceel 7, perceel 8, perceel 9: Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste vier jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Enkel voor perceel 3: Perceel 3 “Machinaal planten van bloembollen” Een lijst van soortgelijke werkzaamheden die in de laatste drie jaar vóór de datum van bekendmaking van de opdracht zijn uitgevoerd, op een oppervlakte van ten minste 300 m² bollenbeplanting via machine, in de plantbreedten beschreven in de posten A. en B., met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of particuliere begunstigde.

Eventuele minimumeisen:
1. Enkel voor de initiële opdracht, per aangeboden perceel, ten minste twee facturen voorleggen, gedateerd tijdens de laatste vier jaar vóór de datum van bekendmaking van de opdracht, waaruit blijkt dat soortgelijke bestellingen zijn geplaatst wat het type geleverde planten en de totale prijs betreft(= bedrag dat max. 5% minder is dan de bezorgde offerte, geen bovengrens) in overeenstemming met de offerte van het betrokken perceel. Het totaal van de facturen voor een opdracht met meerdere percelen voor dezelfde soort van planten is ook goed
2. Enkel voor de initiële opdracht, voor dit aangeboden perceel, minimaal 2 facturen (minimaal één factuur per post) voorleggen, gedateerd tijdens de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van het contract, waaruit blijkt dat soortgelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd op een oppervlakte van minimaal 300 m² bollenbeplanting via machine, in de plantbreedten zoals beschreven in de posten A. en B.
Enkel voor de initiële opdracht, voor dit aangeboden perceel, minimaal 2 attesten van goede uitvoering voorleggen, gedateerd tijdens de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van het contract, waaruit blijkt dat soortgelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd op een oppervlakte van minimaal 300 m² bollenbeplanting via machine, in de plantbreedten zoals beschreven in de posten A. en B.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-26  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-26
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]