Leefmilieu Brussel

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Leefmilieu Brussel | Aankoopcentrale voor bodemonderzoeken voor besturen die actief zijn in het Brussels Gewest
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leefmilieu Brussel
Postadres :  Havenlaan 86C/3000, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Pauline Lomata
Tel:   +32 27757575
E-mail:   plomata@environnement.brussels
Internetadres(sen):   www.leefmilieu.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoopcentrale voor bodemonderzoeken voor besturen die actief zijn in het Brussels Gewest  
Referentienummer:   2022H0123
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71351500
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel
II.2.4. Beschrijving
In het kader van haar actie op het gebied van het beheer en de sanering van vervuilde bodems en haar beleid inzake duurzame ontwikkeling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de volgende doelstelling:   • de kwaliteit van het leefmilieu verbeteren;   • de gezondheid van de burgers beschermen en hun leef- en werkomgeving verbeteren;   • het herstel en op de markt brengen bevorderen van de grondreserves om bij te dragen tot de transversale overheidsactie inzake de ondersteuning van economische activiteiten die werkgelegenheid creëren, het huisvestingsbeleid en de stadsheropleving.   Deze raamovereenkomst heeft tot doel een dienstverlener aan te wijzen voor de sites in de gemeenten Oudergem, Evere, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Het bewijs van erkenning als expert op het gebied van bodemverontreiniging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.2. Scoren van de erkende deskundige.De score wordt door Leefmilieu Brussel voor elke erkende deskundige in Brussel vastgesteld, op voorwaarde dat deze in het afgelopen jaar verslagen heeft ingediend. Met de score wordt de kwaliteit van het door de bodemdeskundigenbureaus geleverde werk beoordeeld.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver moet een erkend expert op het gebied van bodemverontreiniging zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als bewijs hiervan moet de inschrijver bij zijn offerte zijn erkenning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voegen.
2. De inschrijver moet in 2021 minstens 6 bodemonderzoeken hebben uitgevoerd en ingediend bij Leefmilieu Brussel
EN
een gemiddelde score hebben van 4,5/6 of hoger voor de periode van 01/03/2021 tot 28/02/2022. Als bewijs hiervan voegt de inschrijver bij zijn offerte de e-mail met zijn score die hem door Leefmilieu Brussel werd toegestuurd.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-15  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-12-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-15
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Zaal n° .Havenlaan 86C/3000

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25