Lokale Politie Kouter

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 05/04/2019

DETAIL

Lokale Politie Kouter | Leveren van 4 politievoertuigen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lokale Politie Kouter
Postadres: C. Permekelaan 22A,BE-8490 Jabbeke
Contactpersoon: Stefaan Vanthournout
Tel: +32 50810102
E-mail: stefaan.vanthournout@police.belgium.eu
Internetadres(sen): www.police.be/kouter https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337766

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van 4 politievoertuigen 
Referentienummer: PZ KOUTER-20032019-01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35200000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van 4 politievoertuigen – type kantoorwagen volgens het principe van renting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE251
II.2.4. Beschrijving
Leveren van 4 politievoertuigen – type kantoorwagen volgens het principe van renting 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State , BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]