Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer | Jan De Vostunnel: Afdekken glasdallen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer
Postadres :  Diestsepoort 6 bus 81, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  Evi Wallenus
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454601

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Jan De Vostunnel: Afdekken glasdallen  
Referentienummer:   AWV-WA/INV/JDV/1/U1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45255400
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het afdekken van de glasdallen van de Jan De Vostunnel om het risico op vandalisme te beperken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Jan De Vostunnel
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:   – Levering van PE rijplaten   – Plaatsen/verankeren van deze PE platen  
II.2.7. Looptijd
20   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  11:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-12
Plaatselijke tijd:   11:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]