Overheidsopdracht

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 30/07/2020

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg | Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie Limburg, op autosnelwegen E313 en E314. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM)< 3,5 ton.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11742396
Fax: +32 11742448
E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382761 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382761

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie Limburg, op autosnelwegen E313 en E314. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton. 
Referentienummer: AWV L-1M3D8G/20/08-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50118000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is: Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst – Incidentafhandeling op de autosnelwegen E313 en E314 in de provincie Limburg. Het betreft het vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een MTM < 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Het actiegebied behelst de weg – E314 tussen kmp. 0 en kmp. 22,0 (incl. complexen 30, 31, 32 en 33) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is: Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst – Incidentafhandeling op de autosnelwegen E313 en E314 in de provincie Limburg. Het betreft het vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een MTM < 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Het actiegebied behelst de weg — E314 tussen kmp. 22,0 en 36,0 (incl. complexen 27, 28 en 29) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is: Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst – Incidentafhandeling op de autosnelwegen E313 en E314 in de provincie Limburg. Het betreft het vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een MTM < 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Het actiegebied behelst de weg — E314 tussen kmp. 41,3 en kmp. 50,02 (incl. complex 25) en – E313 tussen kmp. 48,257 en kmp. 56,0 (incl. complexen 25 en 25a) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is: Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst – Incidentafhandeling op de autosnelwegen E313 en E314 in de provincie Limburg. Het betreft het vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een MTM < 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Het actiegebied behelst de weg — E313 tussen kmp. 70,3 en kmp. 100,173 (incl. complexen 28, 29, 30, 31 en 32) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is: Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst – Incidentafhandeling op de autosnelwegen E313 en E314 in de provincie Limburg. Het betreft het vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een MTM < 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Het actiegebied behelst de weg — E313 tussen kmp. 56,0 en kmp. 70,3 (incl. complexen 26, 26bis en 27) en – E314 tussen kmp. 36,0 en kmp. 41,3 (incl. complexen 26 en 27) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is: Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst – Incidentafhandeling op de autosnelwegen E313 en E314 in de provincie Limburg. Het betreft het vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een MTM < 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-09-07 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-09-07
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top