Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg | Dienstencontract bodemsaneringsdeskundige en sloopopvolgingsplannen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres :  Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE- 3500  Hasselt
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454362

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dienstencontract bodemsaneringsdeskundige en sloopopvolgingsplannen  
Referentienummer:   AWV L-WL/INV/2022/5-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71300000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van bodemonderzoek ter beoordeling van de milieukwaliteit van uit te graven bodem (opmaken technisch verslag), het verlenen van advies bij calamiteiten, het uitvoeren van oriënterende of beschrijvende bodemonderzoeken, uitvoeren van grondwater- en infiltratieonderzoek én de opmaak van sloopopvolgingsplannen conform art. 4.3.5 t.e.m. art. 4.3.12 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en dit voor verscheidene te realiseren projecten van de afdeling.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van bodemonderzoek ter beoordeling van de milieukwaliteit van uit te graven bodem (opmaken technisch verslag), het verlenen van advies bij calamiteiten, het uitvoeren van oriënterende of beschrijvende bodemonderzoeken, uitvoeren van grondwater- en infiltratieonderzoek én de opmaak van sloopopvolgingsplannen conform art. 4.3.5 t.e.m. art. 4.3.12 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en dit voor verscheidene te realiseren projecten van de afdeling.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
3 x 12 kalendermaanden  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-31  09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-31
Plaatselijke tijd:   09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]