Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant | Herstellen cementbetonverhardingen op gewestwegen in Vlaams-Brabant
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres :  Diestsepoort 6 bus 81, BE- 3000  Leuven
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454746

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herstellen cementbetonverhardingen op gewestwegen in Vlaams-Brabant  
Referentienummer:   AWV Vl-Br-WVB/INV/2022/2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
In deze aanneming wordt de schade aan de betonverharding van verscheidene gewestwegen hersteld.

● Perceel 1: districten Halle en Vilvoorde
● Perceel 2: districten Leuven en Aarschot
Opbreken betonplaten en aanleg nieuwe fundering en asfaltverharding: de schade aan de betonverharding dient te worden hersteld door middel van het plaatsen van een nieuwe fundering, eventueel onderfundering en 3 lagen asfalt.
Opbreken betonplaten en aanleg nieuwe fundering van wals- of schraalbeton en betonverharding: de schade aan de betonverharding dient te worden hersteld door middel van het plaatsen van een nieuwe fundering en betonverharding.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: districten Halle en Vilvoorde  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gewestwegen in Vlaams-Brabant: districten Halle en Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:   • opstellen van signalisatieplans en het laten goedkeuren ervan;   • aanbrengen van zaagsneden in KWS- en betonverhardingen (steeds op volledige dikte in betonverharding);   • opbraak van rijwegverharding (KWS- en betonverharding);   • uitgraven van gronden met eventuele plaatselijke grondverbetering door middel van geotextiel en steenslag;   • aanleggen van fundering in walsbeton, veranderlijke dikte, volgens dienstbevel;   • aanleggen van cementbetonverharding in Ultra Fast Track, inbegrepen het plaatsen en boren van gaten voor deuvels/ankerstaven en de voegvulling, veranderlijke dikte, volgens dienstbevel;   • aanleggen van een KWS-verharding;   • aanbrengen van een voegband in rijwegbeton;   • uitvoeren van een betonstudie voor een optimale betonsamenstelling;   • fijnfrezen van betonverhardingen;   • aanbrengen van markeringen;   • plaatsen, in stand houden en verwijderen van werfsignalisatie;   • alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken;   • het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
365   dag(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie verlengingsclausule art. 57 van het bestek  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: districten Leuven en Aarschot  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gewestwegen in Vlaams-Brabant: wegendistricten Leuven en Aarschot
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:   • opstellen van signalisatieplans en het laten goedkeuren ervan;   • aanbrengen van zaagsneden in KWS- en betonverhardingen (steeds op volledige dikte in betonverharding);   • opbraak van rijwegverharding (KWS- en betonverharding);   • uitgraven van gronden met eventuele plaatselijke grondverbetering door middel van geotextiel en steenslag;   • aanleggen van fundering in walsbeton, veranderlijke dikte, volgens dienstbevel;   • aanleggen van cementbetonverharding in Ultra Fast Track, inbegrepen het plaatsen en boren van gaten voor deuvels/ankerstaven en de voegvulling, veranderlijke dikte, volgens dienstbevel;   • aanleggen van een KWS-verharding;   • aanbrengen van een voegband in rijwegbeton;   • uitvoeren van een betonstudie voor een optimale betonsamenstelling;   • fijnfrezen van betonverhardingen;   • aanbrengen van markeringen;   • plaatsen, in stand houden en verwijderen van werfsignalisatie;   • alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken;   • het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
365   dag(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie verlengingsclausule art. 57 van het bestek  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-06  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-06
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]