Mrmp-i/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Mrmp-i/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur | Punctueel overheidsopdracht voor het op normen brengen van het gebouw D60 van de luchtmachtbasis Jean Offenberg te Florennes
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-I/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur – Ondersectie Programma’s
Postadres :  Eversestraat, 1 – BOX 29, BE- 1140  Evere
Tel:   +32 24417066
E-mail:   francis.stinglhamber@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454609

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Punctueel overheidsopdracht voor het op normen brengen van het gebouw D60 van de luchtmachtbasis Jean Offenberg te Florennes  
Referentienummer:   MRMP-I/P-22IP015-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een punctueel opdracht voor de renovatie van gebouw D60 te Florennes.
De werken in dit project bestaan uit twee fasen.
• Fase 1 : verwijderen van asbest
o Voorbereidende werken ;
o Verwijdering van asbest ;
o Herstelling van de vloeren.
• Fase 2 : renovatie en op normen brengen
o Op normen brengen – afbouw en afbraak ;
o Deurblad en volledige deur, sanitair, verlaagde plafonds ;
o Op normen brengen – bouw
o Aanpassing van muuropening, brandwerend sas, sanitaire renovatie, verlaagde plafonds ;
o Signalisatie – verticaal en horizontaal ;
o Pictogrammen, paaltjes en nummering ;
o Inrichting parkeerzone ;
o Prefab garage, berging voor gasflessen.
Een gedeeltelijke voorlopige oplevering zal plaatsvinden tussen fase 1 en fase 2.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE353
Voornaamste plaats van uitvoering:   Florennes
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een punctueel opdracht voor de renovatie van gebouw D60 te Florennes.   De werken in dit project bestaan uit twee fasen.   • Fase 1 : verwijderen van asbest   o Voorbereidende werken ;   o Verwijdering van asbest ;   o Herstelling van de vloeren.   • Fase 2 : renovatie en op normen brengen   o Op normen brengen – afbouw en afbraak ;   o Deurblad en volledige deur, sanitair, verlaagde plafonds ;   o Op normen brengen – bouw   o Aanpassing van muuropening, brandwerend sas, sanitaire renovatie, verlaagde plafonds ;   o Signalisatie – verticaal en horizontaal ;   o Pictogrammen, paaltjes en nummering ;   o Inrichting parkeerzone ;   o Prefab garage, berging voor gasflessen.   Een gedeeltelijke voorlopige oplevering zal plaatsvinden tussen fase 1 en fase 2.  
II.2.7. Looptijd
190   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver uit een EU-lidstaat moet aantonen dat hij, in het land van vestiging, is ingeschreven in een beroeps- of handelsregister zoals bepaald in Bijl 10 van het KB1.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-13  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   DE, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-13
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]