Mrmp-i/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 25/05/2023

DETAIL

Mrmp-i/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur | Marktonderzoek - nieuw Medical Hub van Defensie.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   .  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-I/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur – Ondersectie Programma’s
Postadres :  Rue d’Evere, 1 – BOX 29, BE- 1140  Evere
Contactpersoon:  Julien Art
Tel:   +32 24417470
E-mail:   Julien.Art@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483862

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Marktonderzoek – nieuw Medical Hub van Defensie.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85100000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De federale regering heeft besloten om de verouderde gebouwen op de site Neder-over-Heembeek (Militair ziekenhuis) te vernieuwen en meerdere medische capaciteiten te centraliseren binnen een nieuw medische infrastructuur. Het project van de Medical Hub zal staan open voor structurele samenwerking met andere overheidsdepartementen, andere ziekenhuizen, de industrie en de academische wereld. Defensie roept op tot partnerschappen in het kader van dit grootschalige project.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-26  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-26