Mrmp-i/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Mrmp-i/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur | Een punctuele overheidsopdracht MRMP-I/P Nr 23IP006 betreffende de realisatie van een nieuw gebouw voor de duikers/gevechtszwemmers in het Kwartier 1ste Luitenant Victor Thoumsin te Zwijndrecht
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-I/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur – Ondersectie Programma’s
Postadres :  Eversestraat, 1 – BOX 29, BE- 1140  Evere
Tel:   +32 24417546
E-mail:   Steven.Verachtert@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484170

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Een punctuele overheidsopdracht MRMP-I/P Nr 23IP006 betreffende de realisatie van een nieuw gebouw voor de duikers/gevechtszwemmers in het Kwartier 1ste Luitenant Victor Thoumsin te Zwijndrecht  
Referentienummer:   MRMP-I/P-23IP006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een puctueel contract voor de constructie van een nieuw gebouw voor het peloton duikers te Zwijndrecht – Burcht. Het gebouw bestaat uit een loods opgevat als een staalstructuur bekleed met sandwichpanelen en uit een administratief deel opgevat als een traditionele constructie (kleedruimtes, kantoren,…).
Het terrein, waar het nieuwe gebouw wordt voorzien, is momenteel begroeid met gras en bomen. Het rooien van de bomen en een nivellering van het terrein zijn bijgevolg noodzakelijk.
Voor meer details: zie Bijl C.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zwijnrecht
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een puctueel contract voor de constructie van een nieuw gebouw voor het peloton duikers te Zwijndrecht – Burcht. Het gebouw bestaat uit een loods opgevat als een staalstructuur bekleed met sandwichpanelen en uit een administratief deel opgevat als een traditionele constructie (kleedruimtes, kantoren,…).   Het terrein, waar het nieuwe gebouw wordt voorzien, is momenteel begroeid met gras en bomen. Het rooien van de bomen en een nivellering van het terrein zijn bijgevolg noodzakelijk.   Voor meer details: zie Bijl C.  
II.2.7. Looptijd
300   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver uit een EU-lidstaat moet aantonen dat hij, in het land van vestiging, is ingeschreven in een beroeps- of handelsregister zoals bepaald in Bijl 10 van het KB1.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-08-16  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   DE, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-08-16
Plaatselijke tijd:   14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31