Mrmp-l/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Mrmp-l/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems | Marktconsultatie Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS System) (Exacte titel van de overheidsopdracht niet definitief)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   .  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-L/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems – Ondersectie Programma’s
Postadres :  Rue d’Evere, 1 – BOX 29, BE- 1140  Evere
Tel:   +32 24422806
E-mail:   sebastien.francq@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454684

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  C-UAS Project office
Postadres :  Rue d’Evere, 1 , BE- 1140  Evere
Contactpersoon:  Bureau du projet C-UAS
Tel:   +32 24417269
E-mail:   MRSYS-LAM-CUAS@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Marktconsultatie Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS System) (Exacte titel van de overheidsopdracht niet definitief)  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  35730000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Marktconsultatie Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS System)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-30  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]