Mrmp-l/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Mrmp-l/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems | De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-L/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems – Ondersectie Programma’s
Postadres :  Eversestraat, 1 – BOX 29, BE- 1140  Evere
Contactpersoon:  Sébastien Francq
Tel:   +32 24422806
E-mail:   Sebastien.Francq@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454430

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.  
Referentienummer:   MRMP-L/P-22LP202-F02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31121000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Zie begeleidende documenten  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-14  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-14
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]