Ocmw Van Brussel

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Ocmw Van Brussel | VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN EXCEDENT-WET
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW van Brussel
Postadres :  Hoogstraat 298 a, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Uitsluitend via het forum geopend bij https://enot.publicprocurement.be
E-mail:   centraledachats@cpasbxl.brussels
Internetadres(sen):   http://cpasbxl.brussels/fr/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453541

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN EXCEDENT-WET  
Referentienummer:   CPAS Bruxelles-10893-eu-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van deze opdracht is in te schrijven op een ” Verzekering Arbeidsongeval ” .
Opleidingen
Op vraag van de aanbestedende overheid, zal de opdrachtnemer een of meerdere gratis opleidingen organiseren met betrekking tot verzekeringen in het algemeen of tot Verzekering Arbeidsongeval, bestemd voor de diensten van de aanbestedende overheid die dit wensen. Er zal uitleg worden gegeven over de wettelijke bepalingen, toepasbare polissen, praktische modaliteiten, enz.
Termijn voor deze opleidingen: uiterlijk 3 maanden na de aanvraag door de aanbestedende overheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Het doel van deze opdracht is in te schrijven op een ” Verzekering Arbeidsongeval ” .   Opleidingen   Op vraag van de aanbestedende overheid, zal de opdrachtnemer een of meerdere gratis opleidingen organiseren met betrekking tot verzekeringen in het algemeen of tot Verzekering Arbeidsongeval, bestemd voor de diensten van de aanbestedende overheid die dit wensen. Er zal uitleg worden gegeven over de wettelijke bepalingen, toepasbare polissen, praktische modaliteiten, enz.   Termijn voor deze opleidingen: uiterlijk 3 maanden na de aanvraag door de aanbestedende overheid.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Looptijd:   De huidige opdracht wordt voorzien voor een aanvangstermijn van 12 maanden (januari 2023 tot december 2023) en kan 3 maal stilzwijgend verlengd worden voor een termijn van 12 maanden (Art. 57 van de wet van 17 juni 2016). De maximale duur van de opdracht is dus 48 maanden.     Beëindiging:   Elke partij kan echter eenzijdig het verzekeringscontract beëindigen op het einde van het eerste, tweede of deerde periode mits kennisgeving aan de andere partij per aangetekend schrijven en mits naleving van de hiernavolgende opzeggingstermijn:   •in geval van opzegging door de verzekeringsnemer: minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag;   •in geval van opzegging door de verzekeraar: minstens acht maanden voor de jaarlijkse vervaldag.   De partij die het recht op beëindigen van de opdracht uitoefent is geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver levert een bewijs af van erkenning door de Financial Services & Market Authority (FSMA) om het vak van verzekeraar uit te oefenen waarvoor hij een offerte indient. Naast dit bewijs moet de inschrijver die ingeschreven is bij een register van een andere Europese lidstaat dan België, het bewijs leveren dat hij gemachtigd is om door middel van een bijkantoor verzekeringsverrichtingen te mogen beoefenen evenals een document waaruit blijkt dat hij over een Belgisch filiaal beschikt of er voldoende vertegenwoordigd is.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in de verzekeringsbranches waarop deze overeenkomst betrekking heeft, voor de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijf is begonnen.
Eventuele minimumeisen:
De minimaal geëiste omzet in de verzekeringsbranche waarop deze overeenkomst betrekking bedraagt 4.000.000 €/jaar.
Gezien het hier een opdracht betreft voor verzekeringsdiensten, is een dergelijk bedrag gerechtvaardigd rekening houdende met de aard van de te leveren prestaties, met name de uitbetaling van een bedrag dat veel hoger kan zijn dan het bedrag van de lopende opdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een inschrijver wordt geacht bekwaam te zijn indien hij in de afgelopen drie jaar ten minste deux opdrachten/contracten voor een Verzekering Arbeidsongeval heeft gesloten voor een minimumbedrag van € 500.000 /jaar.

Eventuele minimumeisen:
Een inschrijver wordt geacht bekwaam te zijn indien hij in de afgelopen drie jaar ten minste deux opdrachten/contracten voor een Verzekering Arbeidsongeval heeft gesloten voor een minimumbedrag van € 500.000 /jaar.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-25  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-25
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
*Door het indienen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevind waarnaar wordt verwezen in artikels 67 tot 69 van de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016.Elke inschrijver wordt derhalve gevraagd om gedeelte III van het UEA betreffende de uitsluitingsgronden in te vullen.————————–*Alle eventuele vragen en antwoorden met betrekking tot deze opdracht zullen uitsluitend behandeld worden via het forum dat geactiveerd wordt op de site e-notification en bereikbaar via de volgende link: https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NLDe potentiële inschrijvers hebben de verplichting zich aan te melden op de site om hun vragen te kunnen stellen en de antwoorden te raadplegen op de vragen die door henzelf of door andere potentiële inschrijvers gesteld werden. Ze zullen NIET geïnformeerd worden over ieder nieuw antwoord op een vraag die gesteld werd betreffende deze raamovereenkomst. Ze zullen dus zelf regelmatig het forum moeten raadplegen om op de hoogte te blijven.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Een schorsingsberoep kan bij de Raad van State ingediend worden binnen de 15 dagen na de bekendmaking van de aankondiging van opdracht of van de datum van de notificatie van de gunningsbeslissing, uitsluitend volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Een vernietigingsberoep kan bij de Raad van State ingediend worden binnen de 60 dagen na de bekendmaking van de aankondiging van opdracht of na de notificatie van de gunningsbeslissing. Het beroep wordt ingediend met een gedagtekende aanvraag die door u of door een advocaat moet ondertekend worden. De aanvraag moet per aangetekende brief gestuurd worden naar de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel, ofwel per elektronische procedure via de site http://eproadmin.raadvst-consetat.be/.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]