Opdrachtencentrale Vzw

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Opdrachtencentrale Vzw | Raamovereenkomst universele postdiensten 2023-2027
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Opdrachtencentrale vzw
Postadres :  Stationsweg 55A, BE- 9340  Lede
Contactpersoon:  Guido Galle
E-mail:   groepgalle@gmail.com
Internetadres(sen):   www.opdrachtencentrale.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst universele postdiensten 2023-2027  
Referentienummer:   ZOC- OC/2023/004/GGA – Postdiensten 2023-2027-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  64110000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De universele postdiensten omvatten zowel de nationale als grensoverschrijdende diensten en bestaan uit :
 Het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van brieven, geadresseerde publiciteit, kranten en tijdschriften tot 2kg
 Het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postpakketten tot 10kg
 De distributie van de postpakketten ontvangen vanuit andere lidstaten van de Europese Unie tot 20kg
 De diensten in verband met aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde
 Niet geadresseerde zendingen worden niet als postzending aanzien (.zie www.bipt.be)
Dit voor de afnemers die lid zijn of worden bij Opdrachtencentrale vzw gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.
Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaams gewest en Brussel
II.2.4. Beschrijving
Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst (2023-2027) aangaande “het verstrekken van universele postdiensten” CPV-classificatie: 64110000   .   De universele postdiensten omvatten zowel de nationale als grensoverschrijdende diensten en bestaan uit :    Het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van brieven, geadresseerde publiciteit, kranten en tijdschriften tot 2kg    Het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postpakketten tot 10kg    De distributie van de postpakketten ontvangen vanuit andere lidstaten van de Europese Unie tot 20kg    De diensten in verband met aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde    Niet geadresseerde zendingen worden niet als postzending aanzien (.zie www.bipt.be)   Dit voor de afnemers die lid zijn of worden bij Opdrachtencentrale vzw gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.   Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.   In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze   Opdracht tegen prijslijst   De opdracht bestaat uit een enig perceel.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-05-02  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-05-02
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank eerste aanleg,  BE  dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top